ปฏิทินการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษา 2563

Activity Transcrip

Activity Transcript

Service

บริการและสวัสดิการนักศึกษา

Alumni

ศิษย์สัมพันธ์

SS_Match

การแข่งขันเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

Picture Gallery

ภาพกิจกรรม

Financial Literacy

ความรู้เรื่องการลงทุน

Student Union MU SS

สโมสรนักศึกษา SS

แนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับ Covid19 ม.มหิดล

Mu covid19

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 1

duangjun_pha

ผศ.ดวงจันทร์ พันธยุทธ์

duangjun.pha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 311

chirawat_par

อ. ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล

chirawat.par@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 313

alisa_nan

อ. ดร.อลิสา นานา

alisa.nan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 309

kittichai_tha

อ. ดร.กิตติชัย ทราวดีพิมุข

kittichai.tha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 312

kotchakorn.jum

อ. พญ.กชกร จำเริญเกตุประทีป

kotchakorn.jum@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 310

ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 2

weerawat_lim

รศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

weerawat.lim@mahidol.edu
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 303

phavadol_rak

ผศ. ร.ต.ภวดล รักทวี

phavadol.rak@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 313

kittipong_poo

ผศ.ดร.ทนพ.กิตติพงศ์ พูลชอบ

kittipong.poo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 308

arom_tre

ผศ.ดร.อารมย์ ตรีราช

arom.tre@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 306

areekul_pua

อ. ดร.อารีกุล พวงสุวรรณ

areekul.pua@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 308

suchada_sao

อ. ดร.สุชาดา เสาเวียง

suchada.sao@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 310

saiphon_kon

ผศ.ดร.สายฝน กองคำ

saiphon.kon@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 312

ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 3

metta_pin

ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง

metta.pin@mahidol.edu
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 306

chakrit_tha

อ.ชาคริต ธรมธัช

chakrit.tha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 317

chonlachai_ara

อ. ดร.ชลชัย อานามนารถ

chonlachai.ara@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 314

kornkit_cha

ผศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

kornkit.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 105

monchai_cho

ผศ.มนต์ชัย โชติดาว

monchai.cho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 114

parunchaya_jam

อ. ดร.ปรัญชญา แจ่มกระจ่าง

parunchaya.jam@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 310

ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 4

tavorn_kam

ผศ.ถาวร กมุทศรี

tavorn.kam@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 101

vimolmas_tan

อ. ดร.วิมลมาศ ตันสถิตย์

vimolmas.tan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 311

amornpan_ajj

ผศ.ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

amornpan.ajj@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 310

ampika_nan

อ. ดร.อัมพิกา นันท์บัญชา

ampika.nan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 312

eakarat.onn
ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม
ekarat.onn@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 311

Link ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

New Student

ระบบสำหรับนักศึกษาใหม่

E-Adviser

ระบบลงทะเบียนเรียนคณะวิทยาศาสตร์

E-Contract

ระบบทำสัญญา

E-Evaluation

ระบบประเมินการเรียนการสอน

E-Contract

ระบบลงทะเบียนเรียนรายวิขาศึกษาทั่วไป