Rate this item
(0 votes)

Health and Fitness Professionals

ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์และสถานประกอบการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย (Health and Fitness Professionals)


คำแนะนำเบื้องต้น

      ในการกำหนดการออกกำลังกายแก่ผู้มารับบริการทางการแพทย์และในสถานประกอบการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายจำเป็นต้องสร้างชนิดและความหนักของการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยสูงสุด

 มีหลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาก่อนการปฏิบัติงาน ดังนี้
    ก) ถ้าผู้มารับบริการมีสุขภาพแข็งแรงให้พิจารณาประเภทของอุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเฉพาะส่วน และความหนักของการออกกำลังกายตามเปอร์เซนต์ชีพจรสูงสุดตามเกณฑ์อายุ
      ชีพจรสูงสุดตามเกณฑ์อายุ = 220-อายุ (หน่วยปี)
       สำหรับผู้เริ่มต้นออกกำลังกาย ชีพจรสูงสุดในการออกกำลังกาย = 50% X (220-อายุ (หน่วยปี))
       สำหรับผู้ออกกำลังกายมานานแล้ว ชีพจรสูงสุดในการออกกำลังกาย = 85% X (220-อายุ (หน่วยปี))
    ข) ถ้าผู้มารับบริการมีภาวะโรคหรือกลุ่มอาการเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

 หลักเกณฑ์ในการให้การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
    ACSM มีข้อแนะนำว่า
    ค) การเพิ่มสมรรถภาพหัวใจและปอด หากเลือกออกกำลังกายแบบเบา-ปานกลาง ให้ออกกำลังกาย 30 นาทีต่อครั้ง ทำให้ได้อย่างต่ำ 5 วันต่อสัปดาห์
    ง) การเพิ่มสมรรถภาพหัวใจและปอด หากเลือกออกกำลังกายอย่างหนัก ให้ทำประมาณ 30 นาทีต่อครั้ง 3 วันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายมีโอกาสในการฟื้นตัวที่เหมาะสม
    จ) การเพิ่มสมรรถภาพกล้ามเนื้อเฉพาะมัดหรือเฉพาะกลุ่ม ให้ออกกำลังเพียง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอ

  การกระตุ้นให้ผู้มารับบริการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
      เป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่จะทำให้ประชาชนเปลี่ยนใจหันมาออกกำลังกายและสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ ผู้ให้บริการทางการแพทย์และสถานประกอบการควรใช้วิธีการต่อไปนี้ในการกระตุ้น

    1) เลือกเวลาการออกกำลังกายที่เหมาะสม กำหนดตารางการเริ่มและการหยุดออกกำลังกายตามความสะดวกของผู้มารับบริการ
    2) เลือกประเภทการออกกำลังกายที่เข้ากลุ่มและมีความสนุกสนาน เช่น ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน การเดินเร็วและการวิ่งเหยาะบนลู่วิ่งโดยสามารถพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น
    3) ปรับให้มีความหนักเบาสลับกันในระหว่างการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมได้จนครบระยะเวลาที่ต้องการ
    4) ในช่วงการพักให้เลือกเล่นดัมเบลและเครื่องเล่นอื่นๆสลับ

กลเม็ดควรจำในการทำงานด้านออกกำลังกายกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

Download แบบฟอร์มต่างๆ 
             Exercise Prescription Form
             PAR Q 1st workshoop
             Scenarios exercise prescriptions
                   Hypertension
                   Diabetes Mellitus
                   Elderly
                   Osteoporosis
             สมุดสุขภาพประจำตัว (EIM Book)

Read 130 times Last modified on Thursday, 21 May 2020 08:16