Print this page

เครือข่าย EIM Thailand
        American College of Sports Medicine (ACSM)
มีนโยบายที่จะให้เกิดเครือข่ายการทำงานเพื่อนำการสั่งการรักษาด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Prescription) ไปใช้ใหนวงกว้างในทุกประเทศ ซึ่งในขณะนี้ได้ทำการสร้างเครือข่ายไปแล้ว 37 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2556)
        สำหรับในประเทศไทย ACSM ได้ทำข้อตกลงในการให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานหลักในประเทศไทย โดยมีพันธกิจที่จะต้องสร้างเครือข่ายและผลักดันการนำ Exercise Prescription ไปใช้
        ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพแพทย์ ทำให้ในปี 2556 นี้ EIM Thailand สามารถจัดตั้งเครือข่ายร่วมดำเนินการผลักดันนโยบายการรณรงค์ได้ทั้งหมด 6 สถาบันการศึกษาที่ครอบคลุมทั่วประเทศและ 2 องค์กรวิชาชีพแพทย์


6 สถาบันการศึกษาประกอบด้วย
        ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะแพทยศาสตร์)
        ข) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะสหเวชศาสตร์)
        ค) มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะสหเวชศาสตร์)
        ง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์)
        จ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (คณะแพทยศาสตร์)
        ฉ) มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
     ทุกเครือข่ายอยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัยในลักษณะ R2R ของแต่ละสถาบันโดยใช้ Exercise Prescription เป็น Intervention และคาดว่าจะรายงานผลได้ภายในเดือนธันวาคม 2556 นี้ บางสถาบันได้นำ Exercise Prescription ไปใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนแพทย์และกายภาพบำบัด ซึ่งถือเป็นการทำงานที่ต้นน้ำ
     ในปี 2557 เครือข่าย EIM Thailand ในปัจจุบันภายใต้การสนับสนุนของ ACSM เราจะขยายเครือข่ายออกไปอีกเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่และสถาบันการศึกษา-องค์กรวิชาชีพแพทย์อื่นๆให้มากที่สุด สนใจเข้าร่วมเครือข่าย กรุณาติดต่อวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Read 300 times Last modified on Thursday, 21 May 2020 08:57