EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
Super User - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล
Super User

Super User

Friday, 19 April 2019 13:39

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2534

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงเป็นหลักสำคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งมวล ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐสุด โดยที่ทรงเป็นทั้งนักบริหาร นักวิชาการ และนักวิจัย ผู้ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงปฏิบัติพระราชกิจทางวิชาการนานัปการ มากมายเกินกว่าจะประมวลให้ครบถ้วนได้ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถในวิชาการทั้งปวงนั้นเกิดผลในด้านการพัฒนาประเทศชาติอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ล้วนเหมาะสมกับสภาพและความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ทุกประการ

 ในด้านการกีฬา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถอันสูงส่ง ทรงเป็นนักกีฬาที่สามารถระดับโลก โปรดทรงกีฬามากมายหลายประเภท โดยเฉพาะกีฬาทางน้ำนั้นทรงเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ คือ ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท โอ เค ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันครั้งนี้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาระดับโลก จนทางราชการได้ยึดถือวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ นับเป็นมหาสิริมงคลแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยมาจนทุกวันนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการกีฬาไว้ว่า "การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมือง" พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นพระราชปณิธานในเรื่องการส่งเสริมการกีฬาว่าเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ จึงได้ทรงส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท ทรงรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 5, 6 และ 8 กีฬาแหลมทองครั้งที่ 4, 8 และ 13 ซึ่งเป็นกีฬาระดับนานาชาติไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พระราชทานรางวัลการแข่งขันกีฬานานาชนิดตลอดจนทรงเป็นองค์ราชูปถัมป์ของสมาคมกีฬาสมัครเล่น พระราชกรณียกิจในด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก คณะกรรมการโอลิมปิกสากลอันประกอบด้วยสมาชิกกว่า 87 ประเทศ ซึ่งประชุมกัน ณ ประเทศตุรกี จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิกคือ "อิสริยาภรณ์โอลิมปิกสูงสุด (ทอง)" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศดังกล่าว

Wednesday, 17 April 2019 14:42

Mu Sportscomplex

Mu Sports Complex

มีสนามกีฬาและศูนย์กีฬาที่เปิดให้บริการดังนี้
1.สนามฟุตบอล 1 และ 2 ขนาดมาตราฐาน พร้อมลู่วิ่งและลานกีฑา

2.สนามเซปักตะกร้อ ขนาดมาตราฐาน

3.อาคารโรงช้าง

4.อาคารเอกนกประสงค์

5.สนามกีฬากลางแจ้ง

6.สนามเปตอง

7.สนามแบดมินตันและเทนนิส

8.สระว่ายน้ำสิริมงคล

9.SS fitness Center

10.สนามตะกร้อลอดบ่วง

ซึ่งเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจในอัตราต่างๆ ดังนี้

 

Wednesday, 17 April 2019 09:49

Undergrad Program

การเรียนการสอนระดับ ป.ตรี  มี 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา (วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา)
- สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา (วิชาเอกกีฬาฟุตบอล)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา (วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา)


- สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา (วิชาเอกกีฬาฟุตบอล)

Page 2 of 2