999 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมลฑล นครปฐม 73170

+662 4414295 # 203
amornpan.ajj@mahidol.ac.th

ทุนการศึกษา

ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย --> ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า / ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / ทุน/รางวัล เมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว / รางวัลสำหรับนักศึกษา

Read More

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ควรได้รับการยกย่อง

Read More

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยฯ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งตารางเรียนต่างๆ

Read More

ภาพกิจกรรม 2019

ภาพกิจกรรม โครงการ“กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

Read More

ภาพกิจกรรม สอบวิทยานิพนธ์2019

Read More

ภาพกิจกรรม สอบโครงร่าง2019

Read More

รายงานความก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

ภาพกิจกรรม การตรวจประเมินคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

Read More

ภาพกิจกรรมอื่นๆ

Read More