999 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมลฑล นครปฐม 73170

+662 4414295 # 203
amornpan.ajj@mahidol.ac.th

Friday, 23 August 2019 08:26

หลักสูตร-ระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562Course Syllabus

SPSS 511 Advanced Sports Science and Human Performance

SPSS 512 Health Science in Sports Exercise

SPSS 513 Seminar in Sports Science

SPSS 515 Advanced Statistics in Sports Science

Read 299 times Last modified on Friday, 23 August 2019 08:33