999 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมลฑล นครปฐม 73170

+662 4414295 # 203
amornpan.ajj@mahidol.ac.th

Friday, 23 August 2019 08:24

หลักสูตร-ระดับมหาบัณบัณฑิต-หลักสูตรปรับปรุง-พ-ศ-๒๕๖๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

Course Syllabus

SPSS 521 Science of Coaching in Sports

SPSS 541Sports Physiology

SPSS 551 Sports Biomechanics

SPSS 564 Sports Nutrition 1

SPSS 574 Applied Sports Psychology

SPSS 581 Sports medicine 1

SPSS 604 current Topics in Sports Science


Read 324 times Last modified on Friday, 23 August 2019 08:33