999 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมลฑล นครปฐม 73170

+662 4414295 # 203
amornpan.ajj@mahidol.ac.th

Friday, 23 August 2019 08:34

คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรนานาชาติ (MU)
แบบ 1
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
2. มีผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่เชื่อถือในระดับชาติอย่างน้อย 3 เรื่องหรือ นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4. สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาให้การรับรอง
แบบ 2
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาให้การรับรอง

หลักสูตรนานาชาติ (Double degree : MU – LJMU) สำหรับนักศึกษาที่เลือกที่จะได้รับสองปริญญา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
2. มีผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่เชื่อถือในระดับชาติอย่างน้อย 3 เรื่องหรือ นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
หรือเป็นผู้ผ่านการศึกษารายวิชาในแผนการศึกษาแบบ 2 แล้ว
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
4. ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ต้องได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Read 248 times Last modified on Friday, 23 August 2019 08:35