999 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมลฑล นครปฐม 73170

+662 4414295 # 203
amornpan.ajj@mahidol.ac.th

Friday, 23 August 2019 08:35

คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท

แผน ก แบบ ก 2
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด พยาบาล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาให้การรับรอง

แผน ข
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด พยาบาล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย หรือการฝึกสอนทางการกีฬา อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กร หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว
4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ (1) หรือ (2) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5. สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาให้การรับรอง

Read 259 times Last modified on Friday, 23 August 2019 08:36