999 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมลฑล นครปฐม 73170

+662 4414295 # 203
amornpan.ajj@mahidol.ac.th

Friday, 23 August 2019 08:45

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (นานาชาติ)Plan1ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (นานาชาติ)Plan2


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
แผน ก2 (วิทยานิพนธ์)

 

 

 

 

Read 287 times Last modified on Friday, 23 August 2019 09:01