• Muss Research


  • Muss Research


  • Muss Research


  • Muss Research


  • Muss Research

บุคลากร

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้บริหาร

team1
  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 306       

               
team1
  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ชัย โชติดาว
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 309       

               

เจ้าหน้าที่

team1
  

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 319       

               
 
 
team1
 

นางสาวรจนา หนูเจียม 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 319

   
 
team1
 

นางสาวฉัตรลดา ภาวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 320

   
 
team1
 

นางสาวสุธาสินี คงทองสังข์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
ประเภท พนักงานมหาวิทยลัย (ส่วนงาน)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 319

   
 
           


หน่วยบริการวิชาการ
team1
 

นางสาวนิภาวรรณ วงษ์ใหญ่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 320

   
             

ภาพกิจกรรม

Contact us

Research
Muss

662+ 441  4296-8 # 319

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.