• Muss Research

  • Muss Research

  • Muss Research

  • Muss Research

  • Muss Research

บุคลากร

งานวิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยวิจัย

team1
  

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 319       

               
 
 
team1
 

นายดำรงศักดิ์ รวยสูงเนิน
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 319

   
 
team1
 

นางสาวรจนา หนูเจียม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 319

   
 
team1
 

นายนราวุฒิ นาคคนึง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 319

   
 
team1
 

นางสาวฉัตรลดา ภาวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 320

   
           


หน่วยบริการวิชาการ
team1
 

นางสาวนิภาวรรณ วงษ์ใหญ่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 320

   
             

Contact us

Research
Muss

662+ 441  4296-8 # 319

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.