Wednesday, 25 April 2018 09:47

คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชม งานวิจัยและหน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย

     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น 20 คน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในส่วน ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยมีนายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ และ นางสาวอรวรรณ เจริญผล ผู้ช่วยวิจัย หน่วยทดสอบสมรรถภาพ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมและให้ความรู้ ตลอดจนตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยและการให้บริการทดสอบสมรรถภาพอย่างเป็นกันเอง

 

Read 1487 times Last modified on Wednesday, 25 April 2018 11:01