Tuesday, 16 October 2018 09:12

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้บริการทดสอบสมรรถนะบุคคล

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้บริการทดสอบสมรรถนะบุคคล

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทดสอบความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2 max) แก่นักกีฬาและผู้ที่สนใจ โดยครั้งนี้เป็นการทดสอบ VO2 max ด้วยการปั่นจักรยาน โดยระหว่างการทดสอบ มี นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ นายนราวุฒิ นาคคนึง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ชัย โชติดาว อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและควบคุมการทดสอบ

 

Read 1584 times Last modified on Tuesday, 16 October 2018 10:01