• Muss Research Team


  • Muss Research


  • Muss Research


  • Muss Research


  • Muss Research

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

บุคลากร

ฝ่ายวิจัย วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

ผู้บริหาร

  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 303       

               

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ร

ดร.ปรัญชญา แจ่มกระจ่าง
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 310


เจ้าหน้าที่

team1
  

หัวหน้างานฝ่ายวิจัย วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 319       

               
 
 
team1
 

นางสาวรจนา หนูเจียม 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 319

   
 
team1
 

นางสาวฉัตรลดา ภาวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 320

   
team1

นางสาวสุธาสินี คงทองสังข์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 319

 
team1

นายอธิพงษ์ มงคลพิชญรักษ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 320


หน่วยบริการวิชาการ
team1
 

นางสาวนิภาวรรณ วงษ์ใหญ่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป(ชำนาญการพิเศษ)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 320

   
             

ภาพกิจกรรม

Contact us

Research
Muss

662+ 441  4296-8 # 319

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.