ข่าวทุน:ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
  1. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
  2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมหลัก ของประเทศ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ให้เข้าบริหารโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เดิม เพื่อให้โครงการวิจัย เดินหน้าตามแผนงานวิจัย โดยทยอยรับมอบหมายการบริหารโครงการตั้งแต่ 20 เมษายน 2563 และครบถ้วนทุกโครงการภายใน 15 มิถุนายน 2563 นี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขึ้น วช. ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้เป็นหน่วยงานหลักด้านการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พร้อมกันนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เดิม ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการให้ทุนและบริหารทุนวิจัย แต่ยังมีโครงการวิจัยและนวัตกรรมในภาระหน้าที่ สกว. เดิม ที่ได้ให้ทุนแก่นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยที่ยังดำเนินการอยู่ ดังนั้น เพื่อให้โครงการดำเนินการต่อไปได้ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงมีมติให้ สกสว. มอบหมายภารกิจบริหารโครงการวิจัยที่ยังคงค้างและดำเนินการทั้งหมดให้ วช. ดำเนินการบริหารโครงการ โดยยึดสัญญาเดิม ประกอบด้วยโครงการที่ วช. ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ ได้แก่ โครงการจากกลุ่มภารกิจ Ramp;D, กลุ่มภารกิจพื้นฐานและการพัฒนานักวิจัย งานโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ โครงการจากฝ่ายวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการพัฒนาวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และโครงการอื่น ๆ ซึ่งมีจำนวนรวมมากกว่า 4,000 โครงการ โดยก่อนหน้านี้ วช. ได้รับแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 บางส่วนแล้ว และบางส่วนยังรองบประมาณที่ สกสว. จะถ่ายโอนงบของปี 2563 ต่อไป ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ประชาคมวิจัยและเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศได้รับทราบ และ วช. ให้ความมั่นใจว่า โครงการต่าง ๆ จะดำเนินการบริหารจัดการตามเป้าหมายและแผนงาน โดยไม่มีผลกระทบต่อนักวิจัยและโครงการวิจัยต่อเนื่อง ในการนี้ สกสว. กำลังถ่ายโอนข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งกรอบงบประมาณมาที่ วช. ตามมติของ กสว. ซึ่ง วช. ได้เตรียมความพร้อมของระบบการบริหารโครงการวิจัยและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการวางระบบดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมดำเนินการต่อ เมื่อได้รับข้อมูลโครงการและงบประมาณ นอกจากนี้ วช. ได้รับมอบหน้าที่ให้ดำเนินการตามหน้าที่ที่ระบุในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ในการดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมกลางของประเทศ โดยได้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System (NRIIS)) (เอ็นอาร์ไอไอเอส) ขึ้น เพื่อบริหารภาพรวมของการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัย นักวิจัย แผนงานวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานของระบบวิจัยและโครงการผ่านระบบ NRIIS เป็นระบบกลางของประเทศ ซึ่งมีการปรับโครงสร้างและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System หรือ NRMS) ที่พัฒนาร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้เป็นระบบหลักที่มีเอกภาพ มีความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง และไม่สร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้งาน โดยภาพรวมจากการออกแบบการใช้ข้อมูลของระบบมีหลายมิติ ทั้งมิติเนื้อหา มิติด้านการเงิน มิติด้านบุคคล และมิติด้านหน่วยงาน เช่น การสนับสนุนงบประมาณของแผนงาน/โครงการ พร้อมรายละเอียด และการจัดกลุ่มตาม Program/Platform/Flagship/แผนงาน/Key Result ซึ่งครอบคลุมถึงแผนที่นำทางด้านนโยบาย การบริหารจัดการโครงการ การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงการขยายผลการพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัยที่ไม่ใช่โครงการวิจัย อาทิ การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น และการเก็บข้อมูลต่อเนื่องหลังจากการส่งรายงานการวิจัยแล้ว สามารถรายงานประเภทต่าง ๆ ที่สามารถแสดงข้อมูลได้ทันที โดยใช้ข้อมูลของงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับหน่วยงานทุกระดับทั้งระดับนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ การให้ทุน และการปฏิบัติงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมี วช. เป็นผู้ดูแลระบบ NRIIS และได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563
  3. ทดสอบ
  4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และสมัครออนไลน์ได้ที่https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/institutional-linksระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  5. ประกาศจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลาเปิดรับ 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2563การยื่นข้อเสนอโครงการ1. นักวิจัยไปที่เมนู ทุนวิจัยที่เปิดรับ2. คลิก ยื่นข้อเสนอ ที่ชื่อทุนวิจัย ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ3. ในหน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ให้เลือก แพลตฟอร์ม : 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โปรแกรม : 10. ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ประเด็นริเริ่มสำคัญ (Flagship) : FS 16: BCG in Action (การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) แผนงานหลัก : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) แผนงานย่อย : แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกบันทึกข้อมูลในแต่ละหน้า และคลิกส่งข้อเสนอโครงการ5. สามารถแก้ไขข้อเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ส่ง หรือตรวจสอบสถานะงานข้อเสนอโครงการได้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการโดยมีรายละเอียดกรอบการวิจัย ดังไฟล์เอกสารแนบ
  6. ประกาศผลการพิจารณาในชั้นต้นสำหรับการสมัครขอรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (FY2020) ดังไฟล์เอกสารแนบเครือข่ายวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามประกาศที่แนบท้ายนี้ ขอให้หัวหน้าเครือข่ายยื่นข้อเสนอโปรแกรมวิจัยฉบับเต็ม (Full proposal) ภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน ๑๔ หน้ากระดาษ A4) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอฯ ที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน หน่วยงานไม่รับรองหรือยื่นข้อเสนอฯ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ และผลการพิจารณาของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
  7. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) รายละเอียดดังเอกสารแนบ