EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
ข่าว - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล
ข่าว

ข่าว (38)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา)

ขอเชิญร่วมรอบรมเชิงปฏิบัติการของทางโครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะคนไทยในเด็กและผู้ใหญ่

ระบบธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA)

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่2 Quota

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบ1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบ1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รอบ2)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา

Page 1 of 3