EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
ภาพกิจกรรม - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2564

กิจกรรมเดือนกันยายน 2564

Online MU EdPEx Assessment

ขอแสดงความยินดีในการแข่งขัน Jetski

กิจกรรมเดือนเมษายน 2564

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Skill, Development and Elite sports, informing coaching improving performance and reducing injury”

ต้อนรับ นักศึกษาฝึกงาน ในโครงการ การฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาออนไลน์ ซึ่งมีนักศึกษาฝึกงานจาก University of Santo Tomas เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 5-19 เมษายน 2564(ออนไลน์)

โครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะคนไทยในเด็กและผู้ใหญ่

โครงการวิจัยความรอบรู้ด้านสุขภาวะและโรคโควิด 19 กับกิจกรรมทางกายในประชาชนไทย

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2564

Page 1 of 2