EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
ภาพกิจกรรม - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

Online MU EdPEx Assessment

ขอแสดงความยินดีในการแข่งขัน Jetski

กิจกรรมเดือนเมษายน 2564

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Skill, Development and Elite sports, informing coaching improving performance and reducing injury”

ต้อนรับ นักศึกษาฝึกงาน ในโครงการ การฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาออนไลน์ ซึ่งมีนักศึกษาฝึกงานจาก University of Santo Tomas เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 5-19 เมษายน 2564(ออนไลน์)

โครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะคนไทยในเด็กและผู้ใหญ่

โครงการวิจัยความรอบรู้ด้านสุขภาวะและโรคโควิด 19 กับกิจกรรมทางกายในประชาชนไทย

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2564

สอบสัมภาษร์นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

Page 1 of 2