EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
ภาพกิจกรรม - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Skill, Development and Elite sports, informing coaching improving performance and reducing injury”

ต้อนรับ นักศึกษาฝึกงาน ในโครงการ การฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาออนไลน์ ซึ่งมีนักศึกษาฝึกงานจาก University of Santo Tomas เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 5-19 เมษายน 2564(ออนไลน์)

โครงการการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะคนไทยในเด็กและผู้ใหญ่

โครงการวิจัยความรอบรู้ด้านสุขภาวะและโรคโควิด 19 กับกิจกรรมทางกายในประชาชนไทย

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2564

สอบสัมภาษร์นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 2

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี : ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA​  (MU​ AUN​ -​QA Assessment​3.0)

การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา:ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA​  (MU​ AUN​ -​QA Assessment​3.0)

ส่งมอบรายได้จากโครงการ MUSS Virtual Run ครั้งที่ 1 เพื่อสมทบทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ แก่วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล