EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
Friday, 02 April 2021 14:31

โครงการวิจัยความรอบรู้ด้านสุขภาวะและโรคโควิด 19 กับกิจกรรมทางกายในประชาชนไทย

  โครงการวิจัยความรอบรู้ด้านสุขภาวะและโรคโควิด 19 กับกิจกรรมทางกายในประชาชนไทย  
            เมื่อวันที่ 2  เมษายน 2564 ณ โรงแรมโกลด์เด้นซี หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการวิจัยความรอบรู้ด้านสุขภาวะและโรคโควิด 19 กับกิจกรรมทางกายในประชาชนไทย ภายใต้โครงการวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน (CYPAS) ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และเทศบาลเมืองหัวหิน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายและเคลื่อนไหวให้สนุกและปลอดภัยด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ด้านการออกกำลังกายและเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยและสนุกสนานด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแก่ครูพลศึกษา ครูสุขศึกษา ครูสอนออกกำลังกาย และผู้นำออกกำลังกายในชุมชน

          ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และนายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมเปิดกิจกรรม

          วิทยากรร่วมอบรมประกอบด้วย อ.ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชลชัย อานามนารถ ผศ.มนต์ชัย โชติดาว และนายรัฐปราชญ์ รัตนะ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 
     

Look in google photo

Read 37 times Last modified on Friday, 02 April 2021 14:53