EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8

Room Booking

Events Calendar

January 2021
 • Friday, 01 January 2021 6:00 - 8:00
  ชมรมฟุตบอลฝึกซ้อม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้อง DeeDo Weight Training
 • Monday, 04 January 2021 6:00 - 8:00
  ชมรมฟุตบอลฝึกซ้อม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้อง DeeDo Weight Training
 • Monday, 04 January 2021 1:00 - 4:00
  ประชุมคณะกรรมหลักสูตร ป.ตรี (วท.บ.) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 2 ชั้น 3
 • Wednesday, 06 January 2021 6:00 - 8:00
  ชมรมฟุตบอลฝึกซ้อม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้อง DeeDo Weight Training
 • Wednesday, 06 January 2021 1:00 - 3:00
  ประชุมอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 2 ชั้น 3
 • Thursday, 07 January 2021 9:00 - 12:00
  ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 2 ชั้น 3
 • Thursday, 07 January 2021 3:00 - 4:30
  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พบคณบดีและผู้บริหารหลักสูตร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 2 ชั้น 3
 • Friday, 08 January 2021 8:30 - 12:00
  ประชุมประเมิน พิจารณากลั่นกรอง ผลงานพนักงานประเภทสายสนับสนุน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม VIP ชั้น 2
 • Monday, 11 January 2021 1:00 - 2:00
  ประชุมสภาอาจารย์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 2 ชั้น 3
 • Tuesday, 12 January 2021 9:30 - 12:00
  ประชุมคณะกรรมการผลการพิจารณาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์(พัสดุ) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม 2 ชั้น 3