EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
Super User - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล
Super User

Super User

Thursday, 04 March 2021 09:34

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่2 Quota

 

 

Monday, 22 February 2021 09:07

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบ1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบ1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
วิชาเอกฟุตบอล

Wednesday, 17 February 2021 14:47

Course Description หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Wednesday, 17 February 2021 14:36

Course Description หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Tuesday, 09 February 2021 10:14

Muss E-Newsletter 2564 No.1

Muss Newsletter

 

Saturday, 23 January 2021 10:37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบ1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบ1 (Portfolio) ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
วิชาเอกฟุตบอล

Tuesday, 12 January 2021 15:56

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รอบ2)

Tuesday, 15 December 2020 10:34

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ปี 2020

2020, โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด
 

ปี 2019

2019, สมาคมกีฬาแบดมินตัน
 

ปี 2018

2018, Federation Internationale de Football Association,
 
2018, Federation Internationale de Football Association,
 

ปี 2017

2017, สมาคมเทควันโด้
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย,
 
	2017, IGLA,
 
	2017, IGLA,
 
	2017, IGLA,
 

ปี 2016

2016, University of Malaya
 
2016, Honam University,
 

ปี 2015

2015, University of Santo Tomas
 
2015, Dagon University
 

ปี 2014

2014, ไทยวาโก้
 
2014, กรมอนามัย
 
2014, University of The Philippines Diliman
 
2014, University of Santo Tomas
 

ปี 2013

2013, EIM
 
2013, Liverpool John Moores University
 
2013, University of Chichester,UK
 
2013, University of Santo Tomas
 
2013, การกีฬาแห่งประเทศไทย
 

ปี 2012

2012, Kidz Sportland
 
2012, University of Portsmouth
 

ปี 2011

2011, Marathon
 

ปี 2010

2010, Parfun
 

ปี 2008

 	2008, University of Portsmouth
 
Wednesday, 09 December 2020 13:06

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา

เปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง  3 อัตรา

  1.ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450.- บาท
  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 มกราคม 2564


สมัคร Online
 

   2.ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ  1 อัตรา
   อัตราเงินเดือน   20,090.- บาท
   รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 ธันวาคม 2563สม้คร Online

 
Wednesday, 02 December 2020 15:48

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่1 Portfolio

สมัครใช้งานระบบ TCAS  ที่Website ของ ทปอ.

 เปิดรับสมัครทั้ง 2 หลักสูตร 3 สาชาวิชา

1.หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

2.หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
-การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
-การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล

อ. 1-ศ.25 ธ.ค. 63 เปิดรับสมัครออนไลน์  อ.1 ธ.ค.63 /9.30 น.
https://tcas.mahidol.ac.th
ศ. 25 ธ.ค.63 / 12.00 น. ปิดรับสมัคร
จ. 25 ม.ค. 64 (9.30 น. เป็นต้นไป) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล
ส. 30 ม.ค.-อา. 7ก.พ. 64 สอบสัมภาษณ์/ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จ. 22 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จ. 22 - อ. 23 ก.พ. 64 ยืนยันสิทธิ์ Website ของ ทปอ.
พ. 24 - พฤ. 25 ก.พ. 64 สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
ส. 27 ก.พ. 64 ประกาศรายผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
จ. 9 ส.ค.64 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  งานบริการการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
โทร. 02-4414297 ต่อ 203
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

จำนวนที่เปิดรับ : 10 คน

เกณฑ์ :
1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต

3. เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ≥ 2.25

4. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท ค่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 100 บาท
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกคน)

5. คุณสมบัติเฉพาะ
5.1 เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับซีเกมส์ หรือ
เอเชียนเกมส์ หรือโอลิมปิกเกมส์ หรือชิงแชมป์อาเซียน หรือชิงแชมป์เอเชีย หรือชิงแชมป์โลก หรือ
ตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ
5.2 ผลงานตามข้อ 5.1 มีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

6. เอกสารที่ต้อง Download และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบแสดงผลการศึกษา
6.2 ประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองที่ได้รับจากการแข่งขันตามข้อ 5 ที่ออกให้โดย กรมพลศึกษาหรือ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

7. จัดทำ Portfolio แนะนำตัวเอง พร้อมทั้งบอกเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
และทัศนคติต่อวิชาชีพ ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4

8. หากตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และหรือเอกสารเป็นเท็จ วิทยาลัยฯ
ขอตัดสิทธิ์การรับเข้าศึกษาทุกกรณี

9. เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9.1 พิจารณาจากระดับความสามารถทางการกีฬา และผลเข้าร่วมการแข่งขัน
9.2 พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตามลำดับ
9.3 พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษาตามลำดับ

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ TCAS 64 วท.บ. รอบที่ 1
https://drive.google.com/file/d/11IZqoBfqG96JHtlgbRjwjemVLX_MbO-0/view?usp=sharing
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ TCAS 64 วท.บ. รอบที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1BEcBHRvirenHJQsULZ7P0BsLIu4BIoEH/view?usp=sharing

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

จำนวนที่เปิดรับ : 15 คน

เกณฑ์ :
1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ≥ 2.25

4. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท ค่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 100 บาท
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกคน)

5. คุณสมบัติเฉพาะ
5.1 เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับซีเกมส์ หรือ
เอเชียนเกมส์ หรือโอลิมปิกเกมส์ หรือชิงแชมป์อาเซียน หรือชิงแชมป์เอเชีย หรือชิงแชมป์โลก หรือ
ตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ
5.2 ผลงานตามข้อ 5.1 มีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

6. เอกสารที่ต้อง Download และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบแสดงผลการศึกษา
6.2 ประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองที่ได้รับจากการแข่งขันตามข้อ 5 ที่ออกให้โดย กรมพลศึกษาหรือ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

7. จัดทำ Portfolio แนะนำตัวเอง พร้อมทั้งบอกเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
และทัศนคติต่อวิชาชีพ ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4

8. หากตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และหรือเอกสารเป็นเท็จ วิทยาลัยฯ
ขอตัดสิทธิ์การรับเข้าศึกษาทุกกรณี

9. เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9.1 พิจารณาจากระดับความสามารถทางการกีฬา และผลเข้าร่วมการแข่งขัน
9.2 พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตามลำดับ
9.3 พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษาตามลำดับ
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ TCAS 64 ศศ.บ. รอบที่ 1
https://drive.google.com/file/d/178EnY6d2egTHZmEWgt9kl9sud215CfT4/view?usp=sharing
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ TCAS 64 ศศ.บ. รอบที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1CyhGHf-Jy6sJ5qVP4bTWU2qeOezk9KZN/view?usp=sharing

หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล

จำนวนที่เปิดรับ 10 คน

เกณฑ์ :
1. วุฒิการศึกษา : ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา : ทุกแผนการศึกษา

3. เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (GPAX) ≥ 2.25

4. ค่าสอบสัมภาษณ์ 500 บาท ค่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 100 บาท
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกคน)

5. คุณสมบัติเฉพาะ
5.1 เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับซีเกมส์ หรือ
เอเชียนเกมส์ หรือโอลิมปิกเกมส์ หรือชิงแชมป์อาเซียน หรือชิงแชมป์เอเชีย หรือชิงแชมป์โลก หรือ
ตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ
5.2 ผลงานตามข้อ 5.1 มีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

6. เอกสารที่ต้อง Download และนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
6.1 ใบแสดงผลการศึกษา
6.2 ประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองที่ได้รับจากการแข่งขันตามข้อ 5 ที่ออกให้โดย กรมพลศึกษาหรือ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

7. จัดทำ Portfolio แนะนำตัวเอง พร้อมทั้งบอกเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
และทัศนคติต่อวิชาชีพ ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4

8. หากตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และหรือเอกสารเป็นเท็จ วิทยาลัยฯ
ขอตัดสิทธิ์การรับเข้าศึกษาทุกกรณี

9. เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9.1 พิจารณาจากระดับความสามารถทางการกีฬา และผลเข้าร่วมการแข่งขัน
9.2 พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตามลำดับ
9.3 พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษาตามลำดับ

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ TCAS 64 ศศ.บ. ฟุตบอล รอบที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1o1Rg18RBdfkye0vs0QVEFE41ZsII-iye/view?usp=sharing
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ TCAS 64 ศศ.บ. ฟุตบอล รอบที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1xVibMzGy6zsbdpVwIhrDJkJDq3OY-bTR/view?usp=sharing

 

Page 1 of 13