EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
Super User - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล
Super User

Super User

Monday, 10 June 2019 15:49

หลักสูตร ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562Course Syllabus

SPSS 511 Advanced Sports Science and Human Performance

SPSS 512 Health Science in Sports Exercise

SPSS 513 Seminar in Sports Science

SPSS 515 Advanced Statistics in Sports Science

Friday, 26 April 2019 11:25

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศศ.บ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขา
1.1 สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา)
1.2 สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (วิชาเอกกีฬาฟุตบอล)

- สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (วิชาเอกกีฬาฟุตบอล)


ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

Friday, 26 April 2019 11:18

หลักสูตรระดับปริญญาตรี วท.บ.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย


ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

Monday, 22 April 2019 14:47

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร : 0-2441-4295 Fax : 0-2889-3693 แผนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
Friday, 19 April 2019 16:05

โครงสร้างการบริหารงาน

Friday, 19 April 2019 14:28

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์ : (Vision) :

เป็นองค์กรอันดับหนึ่งของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการสอดประสานพัฒนาทฤษฎีและปฏิบัติ

   
พันธกิจ (Mission) :

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ บนพื้นฐานของคุณธรรม

 

สร้างความเป็นเลิศ ด้านวิชาการและงานวิจัย

 

สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน

 

พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

   ................................................................................
สมรรถนะหลัก (Core Competency)

1. การจัดการศึกษาที่หลากหลายในสาขาหลักด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

2. การบูรณาการ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปสู่การปฏิบัติ

 

3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการวิชาการ

 

4. การบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการส่งเสริมสุขภาพ

   ................................................................................
ค่านิยมองค์กร (Core Values) :

ความมีน้ำใจนักกีฬา (Sportsmanship)

   ................................................................................
ยุทธศาสตร์ (Strategic)

1. ด้านการศึกษา

 

2. ด้านการบริการวิชาการ

 

3. ด้านการวิจัย

 

4. ด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

Friday, 19 April 2019 13:58

ประวัติวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

               มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพื้นฐานมาจากวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการเสริมสร้างสุขภาพของปวงชน โดยเน้นการป้องกันเป็นหลักสำคัญ การเยียวยารักษาเป็นรอง  การออกกำลังกายและการกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งถูกนำมาใช้ในการป้องกันมิให้ประชาชนมีพยาธิสภาพ และช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายมนุษย์

 

               ในปีพุทธศักราช 2530 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมรรถภาพทางกายขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายให้เป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในอนาคต เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้การกีฬาบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ จากนั้นจึงได้ริเริ่มที่จะสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่าน้ำขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ผลิตผู้นำทางด้านการศึกษาวิจัยและบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสนองตอบนโยบายของชาติ และตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการสนับสนุนกีฬาของชาติในทุกๆ ด้าน โดยให้ถือเป็นนโยบายในทางปฏิบัติของทางราชการ และให้หน่วยงานต่างๆของรัฐ ส่งเสริมข้าราชการ พนักงาน ได้มีการเล่นกีฬาอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในการเตรียมตัวนักกีฬาระดับชาติ เพื่อการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์และกีฬาโอลิมปิค ในการนี้ควรจัดให้มีศูนย์กีฬาตามชุมชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่เล่นกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางชุมชนขนาดใหญ่และมีความพร้อมในด้านต่างๆ จึงสมควรให้พัฒนาเป็นศูนย์กีฬาของชุมชนในพื้นที่นี้ด้วย

                 

               และในปีพุทธศักราช 2530 เช่นเตียวกันได้เสนอขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์-ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อจัดการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

 

               ผลรวมแนวคิดนี้จึงได้เกิดหน่วยงานใหม่เพื่อเป็นแกนหลักประสานให้บรรลุผลนั่นคือ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อรองรับการดำเนินงานให้เป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาต่อไป

                

               ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความพร้อมในทุกด้าน กล่าวคือ  จากการวางแผนอย่างไตร่ตรอง  การวางรากฐานที่มั่นคง ความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น การร่วมคิดร่วมสร้าง จึงปรากฎภาพที่เป็นรูปเป็นร่างเด่นชัดขึ้นทุกที จนบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ในปีพุทธศักราช 2537

           

               พุทธศักราช 2539  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2539 และได้รับโอนโรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ามาไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ยกร่างหลักสูตรระดับปริญญาโท และขยายต่อไปยังระดับปริญญาเอก เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

               อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำแห่งนี้ ได้รับพระบรมราชานุญาติให้เข้าเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษก พระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อปีพุทธศักราช 2531  และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "สิริมงคล" เมื่อปีพุทธศักราช 2539หลังจากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้รับอนุมัติให้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเรียบร้อยแล้วได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 25ก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2539 ให้ตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่วัน ที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2539    การดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2538 และได้รับพระบรมราชานุญาติให้เข้าเป็นหนึ่งในโครงการพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส เฉลิมฉลองรั ชมังคลาภิเษก พระชนมพรรษา 5 รอบและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "สิริมงคล"

 

               ในปีพุทธศักราช 2538 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้รับอนุมัติผ่านสภามหาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีโครงการจะเปิดหลักสูตรถึงระดับปริญญาเอกในอนาคตและเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแหล่งวิจัยมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและให้เป็นศูนย์บริการกีฬาเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป

 

               พุทธศักราช 2541 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 และได้ใช้อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ "สิริมงคล" เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

 

               พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยมหิดลได้เลือกอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ "สิริมงคล" เป็นศูนยอำนวยการศูนย์สื่อมวลชน และเป็นสถานที่จัดประชุมวิชาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33

 

               เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง  ในการนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้กราบทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

ทำเนียบผู้บริหาร

               ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้รับการบริหารและพัฒนาโดยผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

               1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พุทธศักราช 2540 ถึง 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2542

               2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 ถึง 16 มิถุนายน 2543 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2543
                   ถึง 30 กันยายน พุทธศักราช 2543

               3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2543 ถึง 30 กันยายน พุทธศักราช 2547

               4. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2547 ถึง 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2550

               5. ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ นานา ผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559
               6. นายแพทย์ชนินทร์  ล่ำซำ คณบดี ตั้งแต่วันที่           พุทธศักราช 2559 ถึง ปัจจุบัน

 

ปรัชญา

               สร้างองค์ความรู้และผลิตผลบนรากฐานของคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นผู้นำในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ

ปณิธาน

               แหล่งความรู้คู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์กีฬา เพื่อพัฒนาปวงชน

วิสัยทัศน์

               เป็นผู้นำการสร้างองค์ความรู้ใหม่ วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและกีฬาเวชศาสตร์ เพื่อพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและประยุกต์ใช้สำหรับการออกกำลังกายโดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในเอเชียอาคเนย์ สนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนใน 5 ปี

 

สีสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

               สีม่วงเขียว

Friday, 19 April 2019 13:39

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2534

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงเป็นหลักสำคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งมวล ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐสุด โดยที่ทรงเป็นทั้งนักบริหาร นักวิชาการ และนักวิจัย ผู้ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงปฏิบัติพระราชกิจทางวิชาการนานัปการ มากมายเกินกว่าจะประมวลให้ครบถ้วนได้ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถในวิชาการทั้งปวงนั้นเกิดผลในด้านการพัฒนาประเทศชาติอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ล้วนเหมาะสมกับสภาพและความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ทุกประการ

 ในด้านการกีฬา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถอันสูงส่ง ทรงเป็นนักกีฬาที่สามารถระดับโลก โปรดทรงกีฬามากมายหลายประเภท โดยเฉพาะกีฬาทางน้ำนั้นทรงเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ คือ ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท โอ เค ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันครั้งนี้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาระดับโลก จนทางราชการได้ยึดถือวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ นับเป็นมหาสิริมงคลแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยมาจนทุกวันนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการกีฬาไว้ว่า "การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมือง" พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นพระราชปณิธานในเรื่องการส่งเสริมการกีฬาว่าเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ จึงได้ทรงส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท ทรงรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 5, 6 และ 8 กีฬาแหลมทองครั้งที่ 4, 8 และ 13 ซึ่งเป็นกีฬาระดับนานาชาติไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พระราชทานรางวัลการแข่งขันกีฬานานาชนิดตลอดจนทรงเป็นองค์ราชูปถัมป์ของสมาคมกีฬาสมัครเล่น พระราชกรณียกิจในด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก คณะกรรมการโอลิมปิกสากลอันประกอบด้วยสมาชิกกว่า 87 ประเทศ ซึ่งประชุมกัน ณ ประเทศตุรกี จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิกคือ "อิสริยาภรณ์โอลิมปิกสูงสุด (ทอง)" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศดังกล่าว

Page 11 of 12