EMail: surachat.ajs@mahidol.ac.th
Phone: 02 441 4295-8
Thursday, 14 May 2020 13:32

MUSS SDGs (Sustainable Development Goals)

No poverty
 1 Data
X

No poverty

No poverty

1 Data.

ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักศึกษาที่มีรายได้ต่ำที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย: -
คณะ/สาขาวิชา: -
ที่มาและความสาคัญ: -
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา: -
วัตถุประสงค์: -
แหล่งทุนสนับสนุน: -
หน่วยงานที่ร่วมมือ: -
ผู้มีส่วนได้เสีย: -
ระดับความร่วมมือ: -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ(ระบุวันที่ การนำไปใช้): -
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
https://drive.google.com/file/d/1e5IwHN3TomCM98vdA29h47pORfRdOd6x/view?usp=sharing
รูปภาพประกอบ: -
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
Zero hunger
1 Data 
X

Zero hunger

Zero hunger

1 Data.

2562
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพและราคาไม่แพง
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย: -
คณะ/สาขาวิชา: -
ที่มาและความสาคัญ: -
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา: -
วัตถุประสงค์: -
แหล่งทุนสนับสนุน: -
หน่วยงานที่ร่วมมือ: -
ผู้มีส่วนได้เสีย: -
ระดับความร่วมมือ: -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ(ระบุวันที่ การนำไปใช้): -
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
https://drive.google.com/file/d/1IHVJP0-1QCHg1t2NFIExrs8QQJEISQo3/view?usp=sharing
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
Good health and well-being
11 Data 
X

Good health and well-being

Good health and well-being

11 Data.

ตีพิมพ์วารสาร
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย: Combined effects of 17β-estradiol and exercise training on cardiac apoptosis in ovariectomized rats
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสาคัญ:
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา:
วัตถุประสงค์:
แหล่งทุนสนับสนุน:
หน่วยงานที่ร่วมมือ:
ผู้มีส่วนได้เสีย: ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ(ระบุวันที่ การนำไปใช้):
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571718
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
โครงการ: โครงการบริการทดสอบสมรรถนะบุคคล
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: โครงการบริการทดสอบสมรรถนะบุคคล
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ: สมรรถภาพทางกายนั้นจะหมายถึง ความสามารถของร่างกายที่สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยไม่ปรากฏความเหนื่อยล้า และยังสามารถมีกำลังเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ สมรรถภาพและสมรรถนะทางกายมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในนักกีฬาโดยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงและความสามารถของระบบต่างๆในร่างกายทั้ง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ และ ระบบการขับถ่ายของเสีย ในการประเมินความสมรรถภาพนั้นเพื่อเป็นการประเมินความแข็งแรงของร่างกายเพื่อให้นักกีฬาหรือผู้รับบริการได้ทราบถึงระดับความสามารถของร่างกายเพื่อใช้ในการวางแผนการฝึกซ้อมที่เฉพาะเจาะจงทั้งก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน รวมไปถึงหลังการแข่งขัน เพื่อให้ร่างกายมีการพัฒนาขีดความสามารถและพร้อมต่อการแข่งขันในรายการต่างๆตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา:
วัตถุประสงค์: - เพื่อให้ นักกีฬาและประชาชนทั่วไป สามารถ ทราบถึงระดับความสามารถ ของสมรรถภาพร่างกายในระดับของเครื่องมือที่มีความซับซ้อนมากกว่าวิธีการทดสอบสมรรถภาพทั่วไป
- เพื่อให้ นักกีฬาและประชาชนทั่วไป สามารถนำข้อมูลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปใช้งานในการจัดตารางการฝึกซ้อมหรือการดูแลสุขภาพ
- เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯและเป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แหล่งทุนสนับสนุน:
หน่วยงานที่ร่วมมือ:
ผู้มีส่วนได้เสีย:
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม: เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการทางด้านการทดสอบสมรรถนะบุคคล ของนักกีฬา ทั้งบุคคลทั่วไป และระดับชาติและนานาชาติ
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
โครงการ: โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ICSES 2018
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ICSES 2018
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการให้บริการวิชาการ แก่อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน ชุมชนในประเทศ เพื่อเป็นการบริการวิชาการที่สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้บุคคลที่สนใจได้นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สูงสุด ผ่านการประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งเป็นเวที พบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ และร่วมแลกเปลี่ยนกันระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำกับต่างประเทศ
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม: 26-28 มิถุนายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม: โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพ
กลุ่มเป้าหมาย: นักวิชาการ นักกีฬา และ ประชาชน ที่มีความสนใจวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 200 คน
ผู้มีส่วนได้เสีย:
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://photos.google.com/share/AF1QipNkbHq2KigmKzyMQwMOLLgtXOWth4YQMz7Z1Ic6VicOR8QAwpYd0LCw28hMiL-6Eg?key=OUFobXpvZ1FrcS1ocExfclZkY0pnc0NlUWEtTHVn
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
โครงการ: “สูงวัยให้ SMART” ประจำปี 2562
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: โครงการ “สูงวัยให้ SMART” ประจำปี 2562
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ: จากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การแพทย์ สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้อัตราการตายของ ประชากรลดต่ำลง อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันอัตราส่วนระหว่างประชากร วัยเด็กและวัยสูงอายุต่อประชากรวัยทำงานก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยกำลังกลายเป็น สังคมผู้สูงอายุและอาจต้องประสบปัญหาใหญ่ที่ประชากรวัยทำงานจะต้องเลี้ยงดูประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยที่ยังมิได้คำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูซึ่งสูงขึ้นตามอายุ ซึ่งขณะที่อัตราส่วนภาระพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยบั้นปลายของชีวิต เป็นวัยที่ต้องพึ่งพาบุตรหลานและพึ่งพาตนเองได้น้อยลง มีภาวะด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะของการพัฒนาการ ซึ่งมีภาวะร่างการที่เสื่อมถอยลง มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ภูมิต้านทานโรคน้อยลง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคม สาเหตุเนื่องจากผู้สูงอายุและครอบครัวให้ความสำคัญในการดูแลรักษาด้านสุขภาพน้อยลง เช่น เรื่องการบริโภคอาหาร การขาดการออกกำลังกาย การไม่ได้อยู่ร่วมกันในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นได้
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญ ในการมุ่งสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี แก่กลุ่มผู้สูงอายุ จึงจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุ โดยเพิ่มแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเป็นแบบ “ผู้สูงอายุยุคใหม่ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ” โดยได้มุ่งเน้นในด้าน การส่งเสริมสุขภาพ ด้านจิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทางสังคม และสุขภาพ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม: วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม: ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 105 คน
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://photos.google.com/share/AF1QipMmeKTMNkdeY_jAdIrczrSSiCGlp3PRGmbTyQtQCys6EUmkmib4E823MVVLdYYxgA?key=ZmZKU1BkNFVaOHFCZENMelpLYUVLWjhjY3lQcVRB
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
โครงการ: “สูงวัยให้ SMART” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: โครงการ “สูงวัยให้ SMART” ประจำปี 2562
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ: จากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การแพทย์ สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้อัตราการตายของ ประชากรลดต่ำลง อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันอัตราส่วนระหว่างประชากร วัยเด็กและวัยสูงอายุต่อประชากรวัยทำงานก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยกำลังกลายเป็น สังคมผู้สูงอายุและอาจต้องประสบปัญหาใหญ่ที่ประชากรวัยทำงานจะต้องเลี้ยงดูประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยที่ยังมิได้คำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูซึ่งสูงขึ้นตามอายุ ซึ่งขณะที่อัตราส่วนภาระพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยบั้นปลายของชีวิต เป็นวัยที่ต้องพึ่งพาบุตรหลานและพึ่งพาตนเองได้น้อยลง มีภาวะด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะของการพัฒนาการ ซึ่งมีภาวะร่างการที่เสื่อมถอยลง มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ภูมิต้านทานโรคน้อยลง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคม สาเหตุเนื่องจากผู้สูงอายุและครอบครัวให้ความสำคัญในการดูแลรักษาด้านสุขภาพน้อยลง เช่น เรื่องการบริโภคอาหาร การขาดการออกกำลังกาย การไม่ได้อยู่ร่วมกันในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นได้
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญ ในการมุ่งสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี แก่กลุ่มผู้สูงอายุ จึงจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุ โดยเพิ่มแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเป็นแบบ “ผู้สูงอายุยุคใหม่ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ” โดยได้มุ่งเน้นในด้าน การส่งเสริมสุขภาพ ด้านจิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทางสังคม และสุขภาพ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม: วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม: ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 49 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
https://ss.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=64
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
โครงการ: โครงการ “Science-based Training for Runners (SBTR)”
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: โครงการ “Science-based Training for Runners (SBTR)”
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ: จากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การแพทย์ สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้อัตราการตายของ ประชากรลดต่ำลง อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันอัตราส่วนระหว่างประชากร วัยเด็กและวัยสูงอายุต่อประชากรวัยทำงานก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยกำลังกลายเป็น สังคมผู้สูงอายุและอาจต้องประสบปัญหาใหญ่ที่ประชากรวัยทำงานจะต้องเลี้ยงดูประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยที่ยังมิได้คำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูซึ่งสูงขึ้นตามอายุ ซึ่งขณะที่อัตราส่วนภาระพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยบั้นปลายของชีวิต เป็นวัยที่ต้องพึ่งพาบุตรหลานและพึ่งพาตนเองได้น้อยลง มีภาวะด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะของการพัฒนาการ ซึ่งมีภาวะร่างการที่เสื่อมถอยลง มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ภูมิต้านทานโรคน้อยลง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคม สาเหตุเนื่องจากผู้สูงอายุและครอบครัวให้ความสำคัญในการดูแลรักษาด้านสุขภาพน้อยลง เช่น เรื่องการบริโภคอาหาร การขาดการออกกำลังกาย การไม่ได้อยู่ร่วมกันในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นได้
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญ ในการมุ่งสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี แก่กลุ่มผู้สูงอายุ จึงจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุ โดยเพิ่มแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเป็นแบบ “ผู้สูงอายุยุคใหม่ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ” โดยได้มุ่งเน้นในด้าน การส่งเสริมสุขภาพ ด้านจิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทางสังคม และสุขภาพ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของร่างกาย และโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพและสมรรถนะในการวิ่ง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกัน รักษาอาการบาดเจ็บ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำรูปแบบ วิธีการฝึกสมรรถภาพและทักษะการวิ่งไปประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพและการแข่งขันได้
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม: วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-18.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม: We Fitness สาขาปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป , ผู้ฝึกสอนกีฬา
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 31 คน
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://ss.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=96"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
โครงการ: โครงการ “โครงการค่ายยุวชนรักกีฬาภาคฤดูร้อน”
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: โครงการ “โครงการค่ายยุวชนรักกีฬาภาคฤดูร้อน”
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม: วันที่ 18 มี.ค.-11 เม.ย. 2562 เวลา 08.30-15.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://drive.google.com/file/d/1em6rdwQCuGhNeWGTQxLQ-09LcJZtuWNR/view?usp=sharing"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
โครงการ: โครงการ “โครงการเดิน-วิ่ง Mahidol-Mylan "รวมพลคนรักพ่อ"ครั้งที่4”
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: โครงการ “โครงการเดิน-วิ่ง Mahidol-Mylan "รวมพลคนรักพ่อ"ครั้งที่4”
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม: วันที่ 2 ธ.ค.2561 เวลา 06.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://drive.google.com/file/d/19UU5UM4YVNucMZOAAijQZ5251-y-v9W2/view?usp=sharing"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
โครงการ: โครงการ “โครงการ Exercise is Medicine by Mahidol-Mylan”
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: โครงการ “โครงการ Exercise is Medicine by Mahidol-Mylan”
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม: วันที่ 30 มี.ค.2562
สถานที่จัดกิจกรรม: โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://ss.mahidol.ac.th/healthpromotion/index.php"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
โครงการ: โครงการ “ความร่วมมือกับองค์การทางด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี”
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: โครงการ “ความร่วมมือกับองค์การทางด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี”
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://www.youtube.com/watch?v=56V_yJMe9gs&feature=youtu.be"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
สถานที่ :อุปกรณ์หรือสถานที่ออกกำลังกายที่ชุมชนโดยรอบ(บุคคลทั่วไป)สามารถเข้ามาใช้งานได้
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: อุปกรณ์หรือสถานที่ออกกำลังกายที่ชุมชนโดยรอบ (บุคคลทั่วไป) สามารถเข้ามาใช้งานได้”
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://ss.mahidol.ac.th/th/index.php/บริการด้านกีฬา/mu-sports-complex"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -

Quality education
 2 Data.
X

Quality education

Quality education

2 Data.

การมีทรัพยากรเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงการศึกษาได้
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: การมีทรัพยากรเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงการศึกษาได้”
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-SP+MOOC09_2018+2019/about
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก (เฉพาะ ป.ตรี)
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก (เฉพาะ ป.ตรี)
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://th-th.facebook.com/pg/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
Gender equality
 
X

Gender equality

Gender equality

Clean water and sanitation
3 Data 
X

Clean water and sanitation

Clean water and sanitation

3 Data.

ปริมาณน้ำที่ใช้ในมหาวิทยาลัย: ทั้งหมด (น้ำประปา+ น้ำที่บำบัดแล้วนำกลับมาใช้ (มิเตอร์))
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: ปริมาณน้ำที่ใช้ในมหาวิทยาลัย: ทั้งหมด (น้ำประปา+ น้ำที่บำบัดแล้วนำกลับมาใช้ (มิเตอร์)
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XuQL_9jYYuvCgCGWT_msEPlG60pXRZ_S/edit#gid=972357358"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
ปริมาณน้ำที่ใช้ซ้ำ/กลับมาใช้ใหม่
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: ปริมาณน้ำที่ใช้ซ้ำ/กลับมาใช้ใหม่
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://drive.google.com/file/d/1gD3RmIsy7gXlCRuVS3tuBHDecrLSBLEk/view?usp=sharing"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
การจัดหาน้ำดื่มให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้มาเยือน
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: การจัดหาน้ำดื่มให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้มาเยือน
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://drive.google.com/file/d/1O8yLMJmtDSP6V6E2X_NcuVQ_AACzmJGr/view?usp=sharing"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
Affordable and clean energy
3 Data 
X

Affordable and clean energy

Affordable and clean energy

3 Data.

แผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานรวม
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: แผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานรวม
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://drive.google.com/file/d/1-YERckTPe7BU7XFByqzTspLqfQyggGuF/view?usp=sharing"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
การทบทวนการใช้พลังงานเพื่อระบุประเด็นการสูญเสียพลังงานสูงสุด
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: การทบทวนการใช้พลังงานเพื่อระบุประเด็นการสูญเสียพลังงานสูงสุด
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://docs.google.com/document/d/1NVHYBj6fl8XIE47haN2yck9D9YkzIZKO/edit#heading=h.gjdgxs"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
พลังงานที่ใช้ทั้งหมด
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: พลังงานที่ใช้ทั้งหมด
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XuQL_9jYYuvCgCGWT_msEPlG60pXRZ_S/edit#gid=881078259"
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
Decent work and economic growth
1 Data 
X

Decent work and economic growth

Decent work and economic growth

1 Data.

จำนวนนักศึกษา(นับเฉพาะนักศึกษาที่มีการฝึกงาน 1 เดือนขึ้นไป) จำนวน 154 คน
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: จำนวนนักศึกษา(นับเฉพาะนักศึกษาที่มีการฝึกงาน 1 เดือนขึ้นไป) จำนวน 154 คน
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
Industry, innovation and infrastructure
 
X

Industry, innovation and infrastructure

Industry, innovation and infrastructure

No Data.

Reduced inequalities
1 Data 
X

Industry, innovation and infrastructure

Reduced inequalities

1 Data.

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการให้แก่ผู้พิการ
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการให้แก่ผู้พิการ
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
Responsible consumption and production
 
X

Sustainable cities and communities

Sustainable cities and communities

No Data.

Responsible consumption and production
1 Data 
X

Responsible consumption and production

Responsible consumption and production

1 Data.

ปริมาณขยะทั้งหมด (กิโลกรัม)
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: ปริมาณขยะทั้งหมด (กิโลกรัม)
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://photos.google.com/share/AF1QipNkbHq2KigmKzyMQwMOLLgtXOWth4YQMz7Z1Ic6VicOR8QAwpYd0LCw28hMiL-6Eg?key=OUFobXpvZ1FrcS1ocExfclZkY0pnc0NlUWEtTHVn
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล รวมถึงการทำปุ๋ย (กิโลกรัม)
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล รวมถึงการทำปุ๋ย (กิโลกรัม)
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://photos.google.com/share/AF1QipNkbHq2KigmKzyMQwMOLLgtXOWth4YQMz7Z1Ic6VicOR8QAwpYd0LCw28hMiL-6Eg?key=OUFobXpvZ1FrcS1ocExfclZkY0pnc0NlUWEtTHVn
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
ปริมาณขยะที่ส่งไปที่หลุ่มฝังกลบ (กิโลกรัม)
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: ปริมาณขยะที่ส่งไปที่หลุ่มฝังกลบ (กิโลกรัม)
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://photos.google.com/share/AF1QipNkbHq2KigmKzyMQwMOLLgtXOWth4YQMz7Z1Ic6VicOR8QAwpYd0LCw28hMiL-6Eg?key=OUFobXpvZ1FrcS1ocExfclZkY0pnc0NlUWEtTHVn
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
Climate action
 
X

Climate action

Climate action

No Data.

Clean water and sanitation
 
X

Clean water and sanitation

Clean water and sanitation

No Data.

Affordable and clean energy
2 Data 
X

Affordable and clean energy

Affordable and clean energy

2 Data.

นโยบายที่จะประกันได้ว่ากิจกรรม การดำเนินงาน หรือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: นโยบายที่จะประกันได้ว่ากิจกรรม การดำเนินงาน หรือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://drive.google.com/file/d/1bBd3bBtZABzSUqOaKb30E3bgX60TG81q/view?usp=sharing
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
นโยบายเกี่ยวกับการกำจัดขยะ
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อโครงการ: นโยบายเกี่ยวกับการกำจัดขยะ
คณะ/สาขาวิชา:
ที่มาและความสำคัญ:
วัตถุประสงค์ :
ช่วงวันเวลาจัดกิจกรรม:
สถานที่จัดกิจกรรม:
กลุ่มเป้าหมาย:
จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: -
ระดับความร่วมมือ:
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม:
Web link
อ้างอิงการดำเนินงาน:
"https://drive.google.com/file/d/1wtPDQTAfiykiJ6UdpovRtmGhVWuUqNh5/view?usp=sharing
รูปภาพประกอบ:
SDG goalที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
Decent work and economic growth
 
X

Decent work and economic growth

Decent work and economic growth

No Data.

Industry, innovation and infrastructure
 
X

Industry, innovation and infrastructure

Industry, innovation and infrastructure

No Data.

Read 4176 times Last modified on Thursday, 03 September 2020 12:42