หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

สรีรวิทยาการกีฬา

คณาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

 
รศ. พันตรี ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล

รองศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 304

ผศ. ดร.วารี วิดจายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 310

ผศ. ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 310

 
ผศ. ดร.เมตตา ปิ่นทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 321

ผศ. ดร.สายฝน กองคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 316