หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

 

Curriculum Information

 

  1. Name of Study Program

  Master of Science in Sports Science

  2. Degree offered and Field of study 

  Master of Science (Sports Science)

  3. The number of credits required for bachelor's degree

  A minimum of 36 credits

  4. Language used

  Thai

  5. Admission

  you must have an assessment that you can listen, read and   write Thai. In case of graduates with an associate degree in   health science. It may be considered for credit transfer and/or experience different transfer according to knowledge and field of study.

 

  6. Admission Requirements

  1. Applicants should hold a Bachelor's degree from an institute accredited by the Office of Higher Education Commission. 

  2. Applicants should have a cumulative GPA of not less than 2.5

  3. Applicants should have an English Proficiency Examination score as required by the Faculty of Graduate Studies.

  4. Applicants with qualifications other than 1 - 3 may be considered by the Program Director, and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

  7. Collaboration with Other Institutions

  It is specific course of Mahidol University.

  8. Degree Offered

  M.Sc.(Sport Science)

  9.Career Opportunities

  • Sport Scientist of the sports team.

  • Academic in Sport science.

  • Specialist and Leader in physical lab.

 

 

Course Requirements

 

     Plan A2

Prerequisite Courses Credit
  SPSS531 : EXERCISE PHYSIOLOGY 2
Required Courses Credit
  GRID603 : BIOSTATISTICS 3
  SPSS501 : ASSESSMENT AND ANALYSIS OF PHYSICAL FITNESS IN SPORTS 3
  SPSS601 : TRENDS IN SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
  SPSS602 : SEMINAR IN SPORTS SCIENCE 2
  SPSS604 : CURRENT TOPICS IN SPORTS SCIENCE 1
  SPSS632 : RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE 3
Elective Courses Credit
  SPSS576 : COUNSELING THEORY AND TECHNIQUES IN EXERCISE AND SPORT PSYCHOLOGY 3
  SPSS521 : SCIENCE OF COACHING IN SPORTS 2
  SPSS524 : THEORY FOR COACH AND BODY CONDITIONING 3
  SPSS525 : APPLIED SPORTS SCIENCE FOR COACHING 3
  SPSS541 : SPORTS PHYSIOLOGY 2
  SPSS544 : APPLIED SPORTS PHYSIOLOGY 3
  SPSS551 : SPORTS BIOMECHANICS 2
  SPSS554 : APPLIED SPORTS BIOMECHANICS 3
  SPSS564 : SPORTS NUTRITION I 2
  SPSS565 : SPORTS NUTRITION II 3
  SPSS574 : APPLIED SPORTS PSYCHOLOGY 2
  SPSS575 : EXERCISE AND HEALTH PSYCHOLOGY 2
  SPSS581 : SPORTS MEDICINE I 2
  SPSS582 : SPORTS MEDICINE II 3
Thesis Credit
  SPSS698 : THESIS 12