ประวัติวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

    ปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทยได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็ว แต่การเจ็บป่วยของประชากรของประเทศก็มิได้ลดลง สาเหตุเพราะประชากรขาดการป้องกัน อย่างไรก็ตามการออกกำลังกาย เป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกาย อย่างถูกวิธีคอยให้คำแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อการแข่งขัน ฉะนั้น ผู้ที่จะให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้ดีจึงควรเป็นหน้าที่ของ นักพลศึกษา แต่ความรู้ของนักพลศึกษาอย่างเดียวไม่เพียงพอ สำหรับงานพัฒนาสุขภาพ เนื่องจากวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเสริมสร้างสุขภาพจึงควรจะมี การพัฒนาวิทยาการเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการค้นคว้าวิจัย ให้ก้าวหน้าควบคู่กันไปด้วย

   ในปีพุทธศักราช 2528  ได้มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมรรถภาพทางกายขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายให้เป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในอนาคต เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้การกีฬาบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ จากนั้นจึงได้ริเริ่มที่จะสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำขึ้น ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ผลิตผู้นำทางด้านการศึกษาวิจัยและบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสนองตอบนโยบายของชาติ และตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการสนับสนุนกีฬาของชาติในทุกๆ ด้าน โดยให้ถือเป็นนโยบายในทางปฏิบัติของทางราชการ และให้หน่วยงานต่างๆของรัฐ ส่งเสริมข้าราชการ พนักงาน ได้มีการเล่นกีฬาอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในการเตรียมตัวนักกีฬาระดับชาติ เพื่อการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์และกีฬาโอลิมปิค ในการนี้ควรจัดให้มีศูนย์กีฬาตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่เล่นกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางชุมชนขนาดใหญ่และมีความพร้อมในด้านต่างๆ จึงสมควรให้พัฒนาเป็นศูนย์กีฬาของชุมชนในพื้นที่นี้ด้วย 

   รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายแพทย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าว อาทิ อธิบดีกรมพลศึกษาในสมัยนั้น (นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง) และแพทย์สาขาวิชาต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในที่สุด ทุกท่านเห็นพ้องว่าควรจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง โดยทำความตกลงกับกรมพลศึกษาเพื่อให้วิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศคัดเลือกและส่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) แห่งละ 1 คน  ให้ศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว ในการนี้ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง) เห็นชอบด้วย

   ปีพุทธศักราช 2528 เป็นปีแรกที่วิทยาลัยพลศึกษาได้คัดเลือกและส่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษาทั้งสิ้น 17 แห่งทั่วประเทศ ให้ศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง รวม 17 คน และเปิดสอบคัดเลือกทั่วไปอีก 13 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษารุ่นที่หนึ่งในปีการศึกษา 2530 ซึ่งเป็นปีที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่องได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย และในปีพุทธศักราช 2530 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ ได้เสนอขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์-ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร 4 ปี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อตามหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกของโรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2539 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี ได้โอนย้ายไปสังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

   ในสมัยนั้น รัฐบาลเห็นชอบและอนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ดำเนินการจัดสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศาลายา ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มขึ้นในบริเวณเดียวกัน และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2531 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พร้อมกับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ “สิริมงคล” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2538  ต่อมาโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับอนุมัติให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เปลี่ยนชื่อ “โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา” เป็น “ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2534 และได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์มันตรี จุลสมัย ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการโครงการ และต่อมาได้แต่ตั้งให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2537  

    ในปีพุทธศักราช 2539  ด้วยความพร้อมของอาคารสถานที่เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และความพร้อมของสนามกีฬาเพื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา เพื่อการบริการชุมชนตามนโยบายของรัฐและบริการผู้ป่วยผู้พิการตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการรักษาพยาบาล ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งศูนย์กีฬาชุมชน 4 มุมเมือง  เพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โดยสถานที่หนึ่งซึ่งน่าจะจัดเป็นศูนย์กีฬาชุมชนมุมเมืองได้คือบริเวณตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศาลายา ฉะนั้นเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น และสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มากขึ้น ตลอดจนให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพพลานามัยและการนันทนาการที่ถูกต้องแก่ประชาชน สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 256 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๓๘ จึงมีมติให้ทำการโอนย้ายหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ปีต่อเนื่อง และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร 4 ปี พร้อมอาจารย์และข้าราชการประจำหลักสูตร จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไปอยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ภายหลังจากที่โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้รับอนุมัติให้เป็นวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2539 และได้รับโอนโรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ามาไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ยกร่างหลักสูตรระดับปริญญาโท และขยายต่อไปยังระดับปริญญาเอกเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

   อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำแห่งนี้ ได้รับพระบรมราชานุญาติให้เข้าเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษก พระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อปีพุทธศักราช 2531  และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "สิริมงคล" เมื่อปีพุทธศักราช 2539 หลังจากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้รับอนุมัติให้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเรียบร้อยแล้วได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 25ก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2539 ให้ตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2539 การดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2538 และได้รับพระบรมราชานุญาติให้เข้าเป็นหนึ่งในโครงการพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส เฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษก พระชนมพรรษา 5 รอบและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "สิริมงคล"

  พุทธศักราช 2541  มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 และได้ใช้อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ "สิริมงคล" เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

  พุทธศักราช 2548  มหาวิทยาลัยมหิดลได้เลือกอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ "สิริมงคล" เป็นศูนย์อำนวยการศูนย์สื่อมวลชน และเป็นสถานที่จัดประชุมวิชาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33

  เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้กราบทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่  ดังนั้น ปัจจุบันวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาจึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล นอกจากนี้  ยังเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเน้นการวิจัยด้านสรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา และ เวชศาสตร์การกีฬา   

  ภารกิจด้านการบริการวิชาการและบริการสังคมของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้แก่ การบริการสระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกายระดับมาตรฐานการบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายและให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา บริการคลินิกการกีฬา บริการวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ด้านการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายแก่หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ

สีสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

 


พิมพ์