ระบบธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ