งานวิจัยและบริการวิชาการ

นายณรงค์พันธ์ เนตรเจริญ

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 319

 

นางสาวรจนา หนูเจียม

เจ้าหน้าที่วิจัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร.  02-441-4295-8 ต่อ 319

นางสาวฉัตรลดา ภาวงศ์

เจ้าหน้าที่วิจัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 319

นางสาวสุธาสินี คงทองสังข์

เจ้าหน้าที่วิจัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 320

นางสาวนิภาวรรณ วงษ์ใหญ่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารงานทั่วไป)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 319

นายอธิพงษ์ มงคลพิชญรักษ์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 320

 
 
 
 
 
 

พิมพ์