ผู้บริหารวิทยาลัย

คณบดี

 

รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 301

 

  รองคณบดี

 

ผศ.ถาวร กมุทศรี

รักษาการแทน
รองคณบดี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 101

ผศ.ดร.มนต์ชัย โชติดาว

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 202

ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง

รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 321

ผศ.ดร.อารมย์ ตรีราช

รองคณบดี
ฝ่ายคลังและพัสดุ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 306

อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ

รองคณบดี
ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 207

รศ.ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 303

รศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 302

รศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกการกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 105

ผศ.ดร.ปรัญชญา แจ่มกระจ่าง

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 314

ผศ.ดร.สายฝน กองคำ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 316

 
 

พิมพ์