คณาจารย์ประจำ

 

รศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

รองศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 302

รศ.ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

รองศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 303

ผศ.ถาวร กมุทศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 101

ผศ.ดร.ทนพ.กิตติพงศ์ พูลชอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 308

 
ผศ.ดวงจันทร์ พันธยุทธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 311

ผศ.ดร.อารมย์ ตรีราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 306

ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 321

ผศ.ร.ต.ภวดล รักทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 313

 

ผศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 105

ผศ.มนต์ชัย โชติดาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 202

ผศ.ดร.สายฝน กองคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 316

ผศ.ดร.อลิสา นานา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 314

 

อาจารย์ ดร.ปรัญชญา แจ่มกระจ่าง

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 314

อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 207

อาจารย์ ดร.อารีกุล พวงสุวรรณ

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 308

อาจารย์ชาคริต ธรมธัช

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 317

 

Lecturer Dr.Christopher Mawhinney

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 316

อาจารย์ ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 313

อาจารย์ ดร.วิมลมาศ ตัณสถิตย์

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 311

อาจารย์ ดร.อัมพิกา นันท์บัญชา

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 310

 

อาจารย์ ดร.สุชาดา เสาเวียง

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 312

อาจารย์ ดร.กิตติชัย ทราวดีพิมุข

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 309

อาจารย์ พญ.กชกร จำเริญเกตุประทีป

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 310

อาจารย์ ดร.ทัศน์พล คีระสมบูรณ์

อาจารย์ ดร.ทัศน์พล คีระสมบูรณ์

อาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 317

ผู้ช่วยอาจารย์ สินตยา ชูดำ

ผู้ช่วยอาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 312

ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม

ผู้ช่วยอาจารย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 309

 
 

 


พิมพ์