ข่าวย้อนหลัง

   โครงการ MUSS ACADEMY 2nd

   MUSS Jobfair NEW !!!

   มาระเบิดพลังวิ่งแข่งขัน 100 M. @SALAYA  NEW !!!

   รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  NEW !!!

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลประจำวิทยาลัยฯ NEW !!!

   เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรส่งผลงานประกวด Spring Up Review Contest  NEW !!!

   รับสมัคร Tcas รอบ 4 ปีการศึกษา 2565 NEW !!!

   รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 3 Admission

   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท รอบที่ 3 ปีการศึกษา 256

   รับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

    การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตร์การกีฬา (นานาชาติ)

   การประเมินคุณภาพหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และหลักสูตร ศศ.บ.(การออกกำลังกายและการกีฬา)

   Hotline ประจำส่วนงาน

   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

   ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเข้าพื้นที่ของนักศึกษา

   การประเมินคุณภาพหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามเกณฑ์ AUN-QA 

   Scholarships for PH.D. Student

   รับสมัครอาจารย์ประจำ 1 อัตรา

   โครงการ การฝึกปฏิบัติการการเป็นโค้ชวิ่ง (Running Coach Workshop) 

   รับสมัคร Tcas รอบ 2 ปีการศึกษา 2565 

   Ph.D. in Sports Science (International Program)

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและช่วยเหลือกรณีอุบัติภัยทางน้ำ"

   Team Physician and Sports Science Course

   ท่านคณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน The 8th Scientific meeting of Asian Federation of the Foot and Ankle Surgeons

   สารจากคณบดี 

   ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของ MUSS ประจำปีงบประมาณ 2564 

   - ขอเชิญผู้สนใจร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายและการนำเทคโนโลยี

     ร่วมใช้กับการออกกำลังกาย ระหว่างก่อน และขณะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัส -19

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

   - ขอเชิญร่วมกิจกรรม MUSS VIRTUAL CALORIES ครั้งที่ 1 by Reparil

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Performance Enhancement Program"

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

   - ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

   - รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาTCAS 3 Admission 1