ข่าวย้อนหลัง

   ระเบียบและรอบการรับสมัคร Tcas 66 NEW !!!

   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 NEW !!!

   MUSS FOOTBALL ACADEMY 3 NEW !!!

   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 NEW !!!

   MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ 7

   โครงการ การฝึกปฏิบัติการการเป็นโค้ชวิ่ง (Running Coach Workshop)

   โครงการ MUSS ACADEMY 2nd

   MUSS Jobfair

   รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลประจำวิทยาลัยฯ 

   รับสมัคร Tcas รอบ 4 ปีการศึกษา 2565 

   รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS 3 Admission

   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท รอบที่ 3 ปีการศึกษา 256

    การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตร์การกีฬา (นานาชาติ)

   การประเมินคุณภาพหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และหลักสูตร ศศ.บ.(การออกกำลังกายและการกีฬา)

   Hotline ประจำส่วนงาน

   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

   ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเข้าพื้นที่ของนักศึกษา

   การประเมินคุณภาพหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามเกณฑ์ AUN-QA 

   โครงการ การฝึกปฏิบัติการการเป็นโค้ชวิ่ง (Running Coach Workshop) 

   รับสมัคร Tcas รอบ 2 ปีการศึกษา 2565 

   Ph.D. in Sports Science (International Program)

   Team Physician and Sports Science Course

   ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของ MUSS ประจำปีงบประมาณ 2564 

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

   - ขอเชิญร่วมกิจกรรม MUSS VIRTUAL CALORIES ครั้งที่ 1 by Reparil

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรงโดยคณะ ปีการศึกษา 2564

   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Performance Enhancement Program"

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

   - ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)ปีการศึกษา 2564

   - รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาTCAS 3 Admission 1