บุคลากรงานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกการกีฬา


ผู้บริหาร


รศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกการกีฬา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 105

 


  บุคลากรคลินิกการกีฬา


 

นางสาวนลินรัตน์ สมหวัง
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 106
 
 

  งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย 


นางสาวอรวรรณ เจริญผล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 106

นางสาวสุนันทา หงษ์บุดดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 106