ติดต่อ

งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

โทรศัพท์: 02-441-4295-8 ต่อ 106

งานคลินิกการกีฬา 

โทรศัพท์: 02-441-4295-8 ต่อ 105