รศ.ดร. วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก

การกีฬาแห่งประเทศไทย

รศ.ดร. ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. ปรัญชญา แจ่มกระจ่าง

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ถาวร กมุทศรี

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผศ.ดร. ชำนาญ ชินสีห์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร. วัชรี ฤทธิวัชร์

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี