การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

 

 


การบริหารงาน

 

 


การบริหารเงินงบประมาณ

 

 


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 


การส่งเสริมความโปร่งใส

 

 


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 


มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต