ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ภาษาไทย-> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrZqONIOKCSMrDuL4oY8HNCE4Hd0Ii8kcvHID8xGqVYGVPSA/viewform?usp=share_link

ภาษาอังกฤษ -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej3eYMLYvmIBjw3bY-x7WLXNuASQS6J0gv3y-EoxQTiCwmPw/viewform?usp=sf_link

IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ภาษาไทย-> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepHaKYi1DaJEB3LMD7YbSjRbPjv717fUs58DwBd9r2ATAWTg/viewform?usp=share_link

ภาษาอังกฤษ -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWvpYa01-zxi4ork2jO3CipVMhuR1mlVUf5VO_T1AmtXscDA/viewform?usp=sf_link