ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “สิทธิและข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” วิธีการเข้าเรียน 


1. เข้าเว็บไซต์ https://mux.mahidol.ac.th/


2. เข้าสู่ระบบ


3. ลงทะเบียนเรียน https://mux.mahidol.ac.th/


4. เข้าสู่บทเรียน https://mux.mahidol.ac.th/