ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ชำนาญการพิเศษ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญชญา แจ่มกระจ่าง

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

ดร.ยมนา ไพศาลพัฒนสกุล
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวเสาวลักษณ์ ปานมาตร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารงานทั่วไป