วิทยาลัยฯ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล
งดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่รับของขวัญ ของกำนัล
จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมองค์กร
ของมหาวิทยาลัยมหิดล “ I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม”
และเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักองค์กร (Core Values)
วิทย์' กีฬา รวมใจเป็นหนึ่ง (SS Unity) " Trusted and Honest เชื่อใจได้"
โดยวิทยาลัยฯ จะเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในหน้าที่