ประกาศความเป็นส่วนตัวของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

   Cookies are used on our website to recognize you from other visitors. Our website uses cookies to analyze how users interact with our website. By continuing to use our website, you consent to us placing cookies on your computer to analyze how users interact with our website. The university will use analytics to improve the website's usability. Performance cookies, on the other hand, do not gather the information that can be used to identify you, such as your name, email address, or other personal information. They are only used for statistics purposes. As a result, this privacy policy will help the university to improve our website while simultaneously providing the best possible online experience. Please note that you can modify your cookie settings.


 คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)   

   คุกกี้ที่จำเป็น คือ คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

   Necessary Cookies are required for the effective operation of a website. They help ensure the website's basic functionality and security.


 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytics Cookies)

   คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

   Analytics cookies or performance cookies are used solely for statistical purposes. Analytics cookies allow us to measure the number of visitors, how they use it, and how well it performs. Analytics cookies will allow us to improve the university's website.


 การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Updates to our Terms of Privacy Policy) 

   วิทยาลัยฯ อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าภายใต้นโยบายความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 

   Under the Mahidol University Security Policy, the College may change or amend the privacy policy without prior notice to you to keep the service appropriate and efficient. Every time you access or use services from the College's website, you should read the privacy protection policy.


 การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ วิทยาลัยฯ (Contact with the college and adherence to the college's personal data protection policy) 

    ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ วิทยาลัยฯ ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ วิทยาลัยฯ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ วิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ ที่ปรากฏข้างล่างนี้

    If you have any questions, ideas, or concerns about the Privacy Policy or compliance, please contact us. The institution is ready to answer any inquiries about this policy. Pay attention to all of the recommendations and remarks. This will help the college provide better service in the future. The college can be reached at the following address.


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล (MUSS)

The College of Sports Science and Technology, Mahidol University

 ที่ตั้ง: 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Location: 999 Phutthamonthon sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakorn Pathom 73170

โทร: 02 441 4295-8 โทรสาร: 02 889 3693 Tel: 02 441 4295-8 Fax: 02 889 3693

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.