8. งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต


 

งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต( Decent work & Economic Growth)

 

 

จำนวนนักศึกษา(นับเฉพาะนักศึกษาที่มีการฝึกงาน 1 เดือนขึ้นไป) จำนวน 154 คน

 

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย:

จำนวนนักศึกษา(นับเฉพาะนักศึกษาที่มีการฝึกงาน 1 เดือนขึ้นไป) จำนวน 154 คน

คณะ/สาขาวิชา: -
ที่มาและความสำคัญ: -
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา: -
วัตถุประสงค์: -
แหล่งทุนสนับสนุน: -
หน่วยงานที่ร่วมมือ: -
ผู้มีส่วนได้เสีย:

-

ระดับความร่วมมือ: -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่ การนำไปใช้): -
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน: -
รูปภาพประกอบ: -
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -