หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

ดร.ยมนา ไพศาลพัฒนสกุล

นักทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 114,318


หน่วยธุรการและสารบรรณ


นางสาวบุษกร สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 112

นางสาวกมลณิชา แก้วสาหลง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 114


หน่วยทรัพยากรบุคคล


นางสาวเสาวลักษณ์ ปานมาตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 113

นางจันทร์เพ็ญ รัศมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 113

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นางวาสนา ชาตินักรบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายประชารักษ์ อมรพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายสมบูรณ์ เงาศรี

พนักงานขับรถยนต์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายอมรเทพ ชื่นเกษร

พนักงานขับรถยนต์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นางสาวนงค์นุช หอมขจร

พนักงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายสงกรานต์ สิงห์กาล

พนักงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายจตุพร เนียมหมวด

ช่างเทคนิค
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายสุนันท์ ชะเอมไทย

คนสวน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 111


หน่วยพัฒนาคุณภาพ นโยบายและแผน


นางสาวภัทจิรา รัทธนี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 112

นางจุฑามาศ เหรนิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 115

นางสิริพร วงศ์ภิรมย์

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 115


หน่วยภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร


นางสาวธัญณัสม์ ศรีวงษ์ชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 207

นางสาวศิรประภา ขันคำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 208

นายสุรชาติ อาจทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 208

นางสาวณัฐพร รสรื่น

นักวิชาการสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 208