หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

นางพิกุลแก้ว คลื่นสุวรรณ

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 203


  หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา


นางสาวพิกุล พุ่มช้าง

พี่เลี้ยงชั้นปีที่ 1
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 203

นางบุศรินทร์ มาพบสุข

พี่เลี้ยงชั้นปีที่ 2
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 201

นางสาวนุชนภางค์ ผ้าสมบุญ

พี่เลี้ยงชั้นปีที่ 3
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 201

นางสาวสัณห์สินี กันโอภาส

พี่เลี้ยงชั้นปีที่ 4
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 204

นางสาวทิวมาส วุฒิธนากรกุล

นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 201

 
 
 
 
 
 

  หน่วยบัณฑิตศึกษา


นางสาวศิริลักษณ์ ยานกูลวงศ์
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 204

นางสาวรุ้งเพชร มาน้อย
นักวิชาการศึกษา 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 203

 
 
 
 

  หน่วยกิจการนักศึกษา


นางสาวอำภา สุจิณโณ
นักวิชาการศึกษา 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02-441-4295-8 ต่อ 204

นางสาวธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร.  02-441-4295-8 ต่อ 204

นายวิศรุต สุภาธนศักดิ์
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร.  02-441-4295-8 ต่อ 204