หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

สรีรวิทยาการกีฬา

  คณาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รองศาสตราจารย์ พันตรี ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 304

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี วิดจายา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 310

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 310

อาจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 314

อาจารย์ ดร.สายฝน กองคำ
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : hata2521@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-441-4297-8 ต่อ 309