หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

Co-Fit@Home ออกกำลังกายสำหรับวัยเด็ก

เป็นการออกกำลังกายสำหรับเด็กๆ โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ เน้นสนุกสนาน

 

Co-Fit@Home ออกกำลังกายสำหรับวัยทำงาน

 

Co-Fit@Home ออกกำลังกายสำหรับวัยสูงวัย

 

KEEP MOVE

 

Exercise สบายๆ สไตล์ SS

 

MUSS Sports Center

 

Webinar

 

MUSS 360 องศา

 

MUSS SHOW CASE

 

MUSS Student

 

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 

Pr MUSS