หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

งานสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกกีฬา

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

Mahidol Channel / Boogie boo

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

หน่วยงานด้านสนามกีฬา

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

จองสนามออนไลน์

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ตารางเรียนวิชากีฬาหมวดศึกษาทั่วไป

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter

Muss E-Newsletter


 

Good Health & Well-Being

 

Published A Journal
Topic: Detail:
Research Topic: Combined effects of 17β-estradiol and exercise training on cardiac apoptosis in ovariectomized rats
Faculty/Program: -
Background and Importance: -
Scope of Research/Study Areas: -
Objectives: -
Funding Agencies: -
Collaborating Agencies: -
Stakeholders: Local, National, International
Cooperation Level: -
Results & Impacts
(Specify the date it is used):
-
Web Reference: LINK
Picture: -
Relevant SDG Goals: -
Project: Personal Competency Testing Service
Topic: Detail:
Research Topic: Project: Personal Competency Testing Service
Faculty/Program: -
Background and Importance: Physical fitness and performance are of great importance, especially in athletes, indicating the strength and capacity of many systems in the body. A fitness assessment is a physical fitness assessment that allows an athlete or client to know their body's ability to plan training and competition program. In another reason is the development of body has the capability and readiness to compete.
Scope of Research/Study Areas: -
Objectives: - Athletes and the general public know their level of physical fitness.
- Athletes and the general public can use the data of physical fitness tests to organize training or health care schedules.
- To generate income for the college and We can get the most out of the organization's tools
Funding Agencies: -
Collaborating Agencies: -
Stakeholders: -
Cooperation Level: -
Results & Impacts
(Specify the date it is used):
To provide academic services on personal performance testing of athletes, the general public, national and international
Web Reference: -
Picture:  
Relevant SDG Goals -
Project: Academic Conference ICSES 2018
Topic: Detail:
Research Topic: Project: Academic Conference ICSES 2018
Faculty/Program: -
Background and Importance: College of Sports Science and Technology, Mahidol University It has the policy to provide academic services to teachers, students, people, and communities in the country. To provide academic services that create a body of knowledge and disseminate new knowledge in sports science. People can get the most out of their knowledge through the national academic conference. to publicize and share exchanges between university
Event Time: 26-28 June 2018
Event Place:
Arnoma Grand Bangkok Hotel
Target Audience: Academics, athletes, and people who are interested in sports science
Participants: 200 
Stakeholders: -
Cooperation Level: -
Results & Impacts
(Specify the date it is used):
-
Web Reference: LINK
Picture:
Relevant SDG Goals -
Project: The elderly to smart 2018
Topic: Detail:
Research Topic: Project: The elderly to smart 2018
Faculty/Program: -
Background and Importance: Demographic changes occur in Thai society as a result of economic, social, medical, public health, and environmental development. It causes the population mortality rate to decrease and the average age of Thai people to increase. At the same time, the population ratio Childhood and old age per working-age population also tend to increase. It makes Thailand become an aging society. This may lead to problems in various fields because the elderly are less self-reliant. They have a change in health conditions, an increased likelihood of getting sick, a change in mental and social
Objectives: 1. The elderly have knowledge and understanding of behavior modification in health care, nutrition, physical and mental rehabilitation.2. To encourage the elderly to have a good attitude towards health care.
Event Time: 26 Febulary2019 (08.30-16.30)
Event Place: College of Sports Science and Technology, MAHIDOL UNIVERSITY (Meeting 1, 3rd floor)
Target Audience: General Public
Participants: 105 
Stakeholders: -
Cooperation Level: -
Results & Impacts
(Specify the date it is used):
-
Web Reference: LINK
Picture:
Relevant SDG Goals -
Project:The 2nd project of the elderly to smart 2019
Topic Detail
Research Topic: Project:The 2nd project of the elderly to smart 2019
Faculty/Program: -
Background and Importance: Demographic changes occur in Thai society as a result of economic, social, medical, public health, and environmental development. It causes the population mortality rate to decrease and the average age of Thai people to increase. At the same time, the population ratio Childhood and old age per working-age population also tend to increase. It makes Thailand become an aging society. This may lead to problems in various fields because the elderly are less self-reliant. They have a change in health conditions, an increased likelihood of getting sick, a change in mental and social
Objectives: 1. The elderly have knowledge and understanding of behavior modification in health care, nutrition, physical and mental rehabilitation.2. To encourage the elderly to have a good attitude towards health care.
Event Time: 17 August 2019 (08.30-16.30)
Event Place: College of Sports Science and Technology, MAHIDOL UNIVERSITY (Meeting 1, 3rd floor)
Target Audience: General Public
Participants: 49 
Stakeholders: -
Cooperation Level: -
Results & Impacts
(Specify the date it is used):
-
Web Reference: LINK
Picture:
Relevant SDG Goals -
Project: Science-based Training for Runners (SBTR)
Topic: Detail:
Research Topic: Project: Science-based Training for Runners (SBTR)
Faculty/Program: -
Background and Importance: Demographic changes occur in Thai society as a result of economic, social, medical, public health, and environmental development. It causes the population mortality rate to decrease and the average age of Thai people to increase. At the same time, the population ratio Childhood and old age per working-age population also tend to increase. It makes Thailand become an aging society. This may lead to problems in various fields because the elderly are less self-reliant. They have a change in health conditions, an increased likelihood of getting sick, a change in mental and social
Objectives: 1. Participants were educated about physical functioning, nutrition that affects health, and running performance.
2. Attendees know first aid, prevention, and treatment of injuries.
3. Attendees can apply the form, training methods, and running skills to their health and competition.
Event Time:

28-29 August 2019 (08.30-16.30)

Event Place:

We Fitness Pinklao, Bangkok


Target Audience:
General Public & Sports Instructors
Participants: 31 
Stakeholders:
-
Cooperation Level: -
Results & Impacts
(Specify the date it is used):
-
Web Reference: LINK
Picture:
Relevant SDG Goals -
Project: the Youth Summer Camp
Topic: Detail:
Research Topic: Project: the Youth Summer Camp
Faculty/Program: -
Background and Importance: -
Objectives: -
Event Time:

18 March - 11 April 2019 (08.30-15.30)

Event Place: College of Sports Science and Technology, MAHIDOL UNIVERSITY 
Target Audience: -
Participants: -
Stakeholders : -
Cooperation Level: -
Results & Impacts
(Specify the date it is used):
-
Web Reference: LINK
Picture: -
Relevant SDG Goals -
Project: The 4th project of Mahidol – Mylan Mini Marathon”
Topic: Detail:
Research Topic: Project: The 4th project of Mahidol – Mylan Mini Marathon”
Faculty/Program: -
Background and Importance: -
Objectives: -
Event Time: 2 December 2018 (06.00)
Event Place: College of Sports Science and Technology, MAHIDOL UNIVERSITY
Target Audience: -
Participants: -
Stakeholders: -
Cooperation Level: -
Results & Impacts
(Specify the date it is used):
-
Web Reference : LINK
Picture: -
Relevant SDG Goals -
Project: Exercise is Medicine by Mahidol-Mylan
Topic: Detail:
Research Topic: Project: Exercise is Medicine by Mahidol-Mylan
Faculty/Program: -
Background and Importance: -
Objectives: -
Event Time: 30 march 2019
Event Place: Matthayom Wat Bueng Thong Lang school
Target Audience: -
Participants: -
Stakeholders: -
Cooperation Level: -
Results & Impacts
(Specify the date it is used):
-
Web Reference : LINK
Picture: -
Relevant SDG Goals -
Project: cooperation with health organizations for good health and well-being
Topic: Detail:
Research Topic: Project: cooperation with health organizations for good health and well-being
Faculty/Program: -
Background and Importance: -
Objectives: -
Event Time: -
Event Place: -
Target Audience: -
Participants: -
Stakeholders: -
Cooperation Level: -
Results & Impacts
(Specify the date it is used):
-
Web Reference: .be">LINK
Picture: -
Relevant SDG Goals -
Equipment or exercise facilities in the community (the general public) can come to use it.
Topic: Detail:
Research Topic: Equipment or exercise facilities in the community (the general public) can come to use it.
Faculty/Program: -
Background and Importance: -
Objectives: -
Event Time: -
Event Place: -
Target Audience: -
Participants: -
Stakeholders: -
Cooperation Level: -
Results & Impacts
(Specify the date it is used):
-
Web Reference: LINK
Picture: -
Relevant SDG Goals -