Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล


  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

 

 

นางสาวยมนา ไพศาลพัฒนสกุล
หัวหน้างานบริการและทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 114

 

 

 

 

 

นางวาสนา ชาตินักรบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 111

  

นางสาวบุษกร สังข์ทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 112

pacharuk s

นายประชารักษ์ อมรพงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 111

junpen s นางจันทร์เพ็ญ รัศมี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 113
souvaluk.pan

นางสาวเสาวลักษณ์  ปานมาตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 113

นางสาวประภาภรณ์ แก้วสาหลง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 0,112

นางสาวธัญณัสม์ ศรีวงษ์ชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 207

 

นางสาวสุวภัคย์ เนตรน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 114

siraprapa.kun

นางสาวศิรประภา  ขันคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 208

chatuporn nem

นายจตุพร เหนียมนวด
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายสมบูรณ์ เงาศรี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประเภท ลูกจ้างประจำเงินรายได้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายอมรเทพ ชื่นเกษร
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประเภท ลูกจ้างประจำเงินรายได้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 111

somkid s

นางสมคิด คำเรือง
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
ประเภท ลูกจ้างประจำเงินรายได้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 111


 
นางนงค์นุช  หอมขจร
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
ประเภท ลูกจ้างประจำเงินรายได้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 111

นายสุนันท์ ชะเอมไทย
ตำแหน่ง คนสวน
ประเภท ลูกจ้างประจำเงินรายได้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 111


 

นายสงกรานต์ สิงห์กาล
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
ประเภท ลูกจ้างประจำเงินรายได้
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 111

surachad s

นายสุรชาติ  อาจทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 208