นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

นักศึกษาปีที่ 2

นักศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

นักศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

นักศึกษาปีที่ 4


 

 


อาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 1 

ผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 321

อาจารย์ชาคริต ธรมธัช

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 317

อาจารย์ ดร.ชลชัย อานามนารถ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 207

ผศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 105

ผศ.ดร.มนต์ชัย โชติดาว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 202

ผศ. ดร.ปรัญชญา แจ่มกระจ่าง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 314

ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 2 

ผศ.ถาวร กมุทศรี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 101

อาจารย์ ดร.วิมลมาศ ตัณสถิตย์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 311 

รศ.ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 303 

อาจารย์ ดร.อัมพิกา นันท์บัญชา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 310 

ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 309 

นางสาว ชวาลณัฏฐ์ ชูดำ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 312

ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 3 

ผศ.ดวงจันทร์ พันธยุทธ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 311

CV

อาจารย์ ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 313

ผศ. ดร.อลิสา นานา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 314

อาจารย์ ดร.กิตติชัย ทราวดีพิมุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 309

อาจารย์ พญ.กชกร จำเริญเกตุประทีป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 310

ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 4 

รศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 302

ผศ.ร.ต.ภวดล รักทวี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 313

ผศ.ดร.ทนพ.กิตติพงศ์ พูลชอบ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 308

ผศ.ดร.อารมย์ ตรีราช

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 306

อาจารย์ ดร.อารีกุล อมรศรีวัฒนกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 308

อาจารย์ ดร.สุชาดา เสาเวียง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 312

ผศ. ดร.สายฝน กองคำ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 02-441-4295-8 ต่อ 316