ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ