เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกหลังปี 2015 ที่ได้รับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ต้องบรรลุภายใน 15 ปี ได้เป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศที่ต้องดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 โดยเอกสารที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนามรับรองเป็นพันธะสัญญานั้นเรียกว่า “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” หรือ “วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” ฉะนั้นในบางโอกาส SDGs อาจถูกกล่าวถึงผ่านชื่ออื่นได้ทั้ง Agenda 2030 หรือ Global Goals

          เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าหมายย่อย (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าหมายย่อย และพัฒนา ตัวชี้วัด (Indicators) จำนวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ำ 12 ตัว) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายย่อยดังกล่าว


เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายประกอบด้วยที่มา: SDGs Move

 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

  MOU กับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต  3  17 

 • MOU ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริม ความสามารถด้านฟุตบอลของนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

  MOU กับสวนกุหลาบวิทยาลัย   3  17 

 • The 9th 2023 and The 2 nd SAT International Conference on Sports Science

  ASSB and SAT 2023  3   4   9   17 

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Australian Strength and Conditioning Association (ASCA)

   ASCA   3   4   9   17 

 • Team Physician  ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  Team Physician   3   4   5   17 

 • ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 Swimming Instructor Course Level 1

  ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1   3   4   5   17 

 • MUSS Mini Marathon ครั้งที่ 7

  MUSS Mini Marathon 7  3   4   5   17 

 • MUSS Football Academy Family ปีที่3

  MUSS Football Academy 3  3   8   5   17 

 • ค่ายยุวชนรัก กีฬาฤดูร้อน ครั้งที่ 23

  ค่ายยุวชนรักกีฬา ครั้งที่ 23  3   4   5  

 • SIRIMONGKOL SWIMMING CLASS

  SIRIMONGKOL SWIMMING CLASS  3   4   5  

 • โครงการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อ จัดทำสื่อการเรียนการสอน และประชาสัมพันธ์

  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  4   9   17