นโยบายอนุรักษ์พลังงาน


1.

ดำเนินการจัดการพลังงานของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

2.

ประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานรวมทั้งอบรมหรือจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม

3.

รวบรวมข้อมูลรายงานการใช้พลังงานของวิทยาลัยฯรายไตรมาสให้ผู้บริหารของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงาน

 


Mahidol ECO University | Mahidol University - MU Green